Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju

Verzija za štampanjePDF верзија
25.04.2019

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 204, 205. i 206. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Četvrtoj sjednici održanoj 25. aprila 2019.  godine, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

u vezi  sa Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona

o uređenju prostora i građenju

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju, uputi na javnu raspravu, jer se navedenim Nacrtom zakona uređuju pitanja  koja su od posebnog značaja  za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije;
  2. Nacrt  zakona  objavljen  je  na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net;
  3. Javna rasprava će se sprovesti  u roku od 30 dana;  
  4. Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zadužuje se Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, koji se istovremeno obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini, uz prijedlog zakona, izvještaj o rezultatima javne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima iznesenim u istoj;
  5. Ovaj  zaključak  stupa  na  snagu  danom donošenja, a objaviće se u "Službenom  glasniku  Republike  Srpske", jednim dnevnim novinama  i na web-stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

 

Broj: 02/1-021-418 /19                                                   PREDSJEDNIK

Datum: 25. april  2019. godine                               NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                 Nedeljko Čubrilović