Народни посланик Недељко Гламочак Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Трећој сједници одржаној 15. априла 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Задњим реформама ПИО области један велики број људи је остао без стеченог права на пензију, односно одузета су им та права и знатно смањене пензије.

С обзиром да су они то право остварили у моменту и под условима и законима који су тада важили и да су под тим условима се опредијелили за пензију и умирили своју такозвано радно ангажовање, данас су дошли у ситуацију да од те пензије не могу живјети.

Мислим да се та стечена права људима не могу укинути, да ли Министарство има намјеру, с обзиром да је ово масовна појава и доста обухваћено грађана, да ову проблематику ријеши кроз измјену ове законске регулативе у овој области?

ОДГОВОР:

Број: 16-04/4-011-10/2015

Бања Лука, 30.04.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Трећој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 15. априла 2015. године, сљедеће посланичко питање:

„Задњим реформама ПИО области један велики број људи је остао без стеченог права на пензију, односно одузета су им та права и знатно смањене пензије.

С обзиром да су они то право остварили у моменту и под условима и законима који су тада важили и да су под тим условима се опредјељивали за пензију и умирили своју такозвано радно ангажовање, данас су дошли у ситуацију да од те пензије на могу живјети.

Мислим да се та стечена права људима не могу укинути, да ли Министарство има намјеру, с обзиром да је ово масовна појава и доста обухваћено грађана, да ову проблематику ријеши кроз измјену ове законске регулативе у овој области?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо  сљедећи

ОДГОВОР

Стратегија реформе пензијског система у Републици Српској усвојена је на 37. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 18. маја 2010. године. Уважавајући препоруке Стратегије, усвојен је Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11 и 82/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2012. године. Народна скупштина Републике Српске је на 28. сједници одржаној 5. јуна 2013. године, усвојила Информацију о реализацији Стратегије реформе пензијског система у Републици Српској.

Чланом 172. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, прописано је да се корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања, који су та права остварили по прописима који су примјењивани до почетка примјене овог закона, та права се обезбјеђују и даље. Према томе, није тачна констатација да је „један велики број људи остао без стеченог права на пензију, односно одузета су им та права и знатно смањене пензије“.

Чланом 172. став 4. Закона, прописано је да ће за корисника пензије која је одређена од пензијског основа у складу са чланом 87. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 32/00, 40/00, 37/01, 32/02, 40/02, 47/02, 110/03, 67/05, 20/07, 33/08, 01/09, 71/09, 106/09 и 118/09), Фонд по службеној дужности донијети рјешење о утврђивању новог износа пензије одређене од пензијског основа у складу са чл. 77. до 86. тог закона, од првог дана наредног мјесеца након ступања Закона на снагу. То значи да ће свим корисницима права на пензију, којима је пензија била одређена од такозваног „гарантованог пензијског основа“, пензија бити поново одређена по „општим прописима“, као што је одређена за све остале кориснике права, односно на основу пензијског основа одређеног према платама и основицама осигурања осигураника. Чланом 172. став 5. Закона, прописани су изузеци у односу на став 4, а односе се на корисника инвалидске пензије код кога је узрок инвалидности повреда задобијена за вријеме вршења војне дужности у околностима оружаних сукоба, као и болест тог лица која је узрочно-посљедично везана за те околности, корисника породичне пензије остварене иза инвалидске пензије по претходно наведеном основу, корисника старосне или инвалидске пензије учесника НОР-а, корисника породичне пензије остварене иза пензије из учесника НОР-а и корисника породичне пензије остварене иза погинулог борца или погинулог учесника НОР-а.

Рјешењем Уставног суда Републике Српске број: У-20/12 од 26. јуна 2013. године, није прихваћена иницијатива за оцјену уставности члана 172. ст. 1, 2, 3. и 4. Закона о пензијском и инвалидском осигурању. У образложељу рјешења се наводи, да је по оцјени Суда, и прописивање као у члану 172. став 4. и став 5. Закона, ствар законодавне политике, односно одређивање за које кориснике пензије ће Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, након ступања Закона на снагу, донијети рјешење о утврђивању новог износа пензије, а за које се неће поново одређивати пензија, ствар је цјелисходности, за чију оцјену Уставни суд није надлежан. Дајући овакав став, Суд је имао у виду да Устав ниједном својом одредбом не гарантује обим права по основу социјалног осигурања, па тиме ни права на пензију, односно њену висину. Поред тога, Суд је у Рјешењу број: У-58/05 од 27. фебруара 2007. године, већ заузео став да Устав Републике Српске ниједном својом одредбом не гарантује обим права по основу социјалног осигурања, па тиме ни права на пензију, тако да прописивање начина усклађивања пензија, чиме се одређује њена висина, представља одраз цјелисходне процјене законодавца у уређивању ових правних односа и зависи од материјалних могућности друштва у одређеном периоду.

Имајући изнесено у виду, као и чињеницу да је Уставни суд Републике Српске по већем броју иницијатива, утврдио да само члан 141. став 1. Закона није у складу са Уставом Републике Српске,  сматрамо да су Законом о пензијском и инвалидском осигурању, који је ступио на снагу 1. јануара 2012. године, реализоване препоруке утврђене Стратегијом реформе пензијског система у Републици Српској, да се права утврђена Законом остварују искључиво по основу пензијског и инвалидског осигурања и да тренутно нема основа за измјене или допуне, које би суштински промијениле систем.

 

                                                                                                                     МИНИСТАР

                                                                                                          Миленко Савановић

 

15.04.2015
Сазив: 
9