Народни посланик Наде Планинчевић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Наде Планинчевић, Клуб посланика СДС-СРС РС  поставио је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

            Након мајских поплава 2014. године радници МУП-а РС, чије су стамбене јединице страдале у поплавама, су у складу са одредбама о платама запослених у Министарству унутрашњих послова и Посебног колективног уговора надлежним организационим јединицама МУП-а поднијели захтјев за исплату финансијске помоћи за санацију штете причињене елементарном непогодом (двије просјечне плате). С обзиром да се МУП РС оглушио о захтјеве, већи број радника МУП-а РС тужио је надлежно Министарство.

            Због чега нисте испоштовали одредбе Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова и Посебног колективног уговора, те одговорили подносиоцима захтјева и изнашли могућност и испоштовали законском регулативом дефинисану обавезу и почели са исплатом финансијске помоћи?

            Зашто не поштујете одредбе законских регулатива које сте Ви предложили и усвојили?

Да ли сте свјесни колики ће бити укупни трошкови (двије просјечне плате, камата, судски трошкови и др.) након окончаних и правоснажних пресуда?

ОДГОВОР:

Број: С/М-

Датум:

 

 

  РEПУБЛИКА    СРПСКА

  НАРОДНА СКУПШТИНА         

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

 

            Клуб посланика СДС-а на 7. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21. и 22.октобра 2015. године, поставио је Министарству унутрашњих послова сљедеће посланичко питање:

          „Због чега нисте испоштовали одредбе Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова и Посебног колективног уговора, те одговорили подносиоцима захтјева и изнашли могућност и испоштовали законском регулативом дефинисану обавезу и почели са исплатом финансијске помоћи?

Зашто не поштујете одредбе законских регулатива које сте ви предложили и усвојили?

Да ли сте свјесни колики ће бити укупни трошкови (двије просјечне плате, камата, судски трошкови и др.) након окончаних и правоснажних пресуда?“

           У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („ Службени гласник Републике Српске“ број:10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („ Службени гласник Републике Српске“ број:31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

         Тачно је да је чланом 61.став 1.тачка 6. Посебног колективног уговора за запослене у  области унутрашњих послова („ Службени гласник Републике Српске“ број: 93/14), прописано је да : „Раднику или његовој породици исплаћује се помоћ у случају: елементарних непогода или пожара у стану радника- у висини 2 просјечне плате у Министарству исплаћене за протекли мјесец“. 

          ЈУ „Агенција за мирно рјешавање радних спорова“ Републике Српске, обратила се Министарству унутрашњих послова, приједлогом да овласти представника ради учешћа у поступку мирног рјешавања колективног радног спора, који се односи на исплату помоћи радницима члановима Синдиката  МУП-а.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       Министарство унутрашњих послова Републике Српске актом број: С/М-127-268/15, затражило је од Министарства финансија мишљење, односно приједлог за поступање по  питању поступка мирног рјешавања колективног радног спора који се односи на исплату помоћи члановима Синдиката МУП-а по основу елементарне непогоде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 У свом акту, навели смо и да поред наведеног броја радника (205), штету у мајским и августовским поплавама претрпило је и још 100 радника МУП-а који нису чланови Синдиката и који такође имају право на накнаду по Посебном колективном уговору, те им доставили списак од 305 радника, за које би требало издвојити око 600.000,00 КМ.

        Министарство финансија је актом број: 06.4/020-803-1/15 од 17.04.2015. године, доставило је одговор у коме су навели да су поплаве које су задесиле Републику Српску  2014. године, имале карактер елементарне непогоде и изазвале катастрофалне посљедице на великом дијелу материјалних добара, због чега је проглашено ванредно стање у Републици Српској. Такође су навели да је Влада Републике Српске у циљу брзе санације штета, у складу са Законом о фонду солидарности за обнову Републике Српске, подијелила грађанима платне картице Фонда солидарности за обнову РС за директну материјалну штету на стамбеним објектима који су били захваћени поплавама. Право на приоритетну помоћ имали су грађани за штету на објекту становања, на који грађанин има пријављено пребивалиште и штету на добрима у домаћинству (намјештај, електронски уређаји, бијела техника и сл.). Подјела платних картица по ваучер моделу Фонда солидарности за обнову Републике Српске у вриједности од 5.000,00 КМ, вршила се на начин да платне картице добију грађани чија је штета процијењена на 5.000,00 КМ и више, а грађани којима је процјеном локалне комисије установљена штета мања од 5.000,00 КМ, остварују право на платну картицу Фонда солидарности  за обнову Републике Српске у износу процијењене штете. Тако је по основу платних картица које су директно додјељене поплављеним домаћинствима, додјељено 84.000.000,00 КМ.

          Буџетом Републике Српске за 2015. годину, („Службени гласник Републике Српске“ број: 119/14), у оквиру Министарства унутрашњих послова, на позиције 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених (јубиларне награде, накнаде предавачима, новчана помоћ за рођење дјетета, новчана помоћ у случају смрти радника, новчана помоћ у случају смрти члана уже породице, новчана помоћ у случају болести и инвалидности радника, отпремнина приликом одласка у пензију, трошкови превоза, накнада по основу обављања функције предсједника синдиката), додјељена су средства у укупном износу од 2.423.500,00 КМ.

Имајући у виду висину буџетом планираних средстава, те узимајући у обзир процјењени износ  накнаде за све запослене, оштећене у полавама по колективном уговору, видљиво је да нису планирана средства за ову намјену.

         Према одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске („ Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12 и 52/14), као и одредбама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2015. годину („Службени гласник Републике Српске“ број: 119/14) планирана буџетска средства и планирани буџетски расходи морају бити уравнотежени, с тога је буџетским корисницима дозвољено да стварају обавезе и користе средства само за намјене и до износа расположивих средстава утврђених буџетом.

         С обзиром на наведено, те да су буџетска средства на позиције 411200 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, у односу на 2014. годину, смањени, за  35 %, те да су радници Министарства унутрашњих послова Републике Српске обештећени из средстава Фонда солидарности за обнову Републике Српске, као и сви остали грађани Републике, нисмо могли поступити по њиховим захтјевима.

 

 

  МИНИСТАР

 мр Драган Лукач

 

 

 

21.10.2015
Сазив: 
9