Народни посланик Наде Планинчевић Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Наде Планинчевић, Клуб посланика СДС-СРС РС  поставио је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

            Вашим Рјешењем потврђено је право Милановић Андрији на отпремнину, које у пракси не може реализовати (до данашњег дана).

            Шта намјеравате предузети како би поменути Рјешење било реализовано, чиме би поменути грађанин остварио право на отпремнину?

НАПОМЕНА: У прилогу достављам Рјешење Министарства рада број: 05/5-49765/МВ од 28.03.2014. године.

ОДГОВОР:

Број: 16-011-28/2015

Бања Лука, 03.11.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Нада Планинчевић, Клуб посланика СДС-СРС РС  је  на Седмој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21.  октобра  2015. године, поставила  сљедеће посланичко питање:

„ Вашим рјешењем потврђено је право Милановић Андрији на отпремнину , које у пракси не може реализовати (до данашњег дана).

Питање:  Шта намјеравати предузети како би поменуто рјешење било реализовано, чиме би поменути грађанин остварио право на отпремнину.

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Чланом 153. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03 и 20/07), прописано је да висина отпремнине из члана 152. став 1. овог закона зависи од дужине радног стажа радника код послодавца, и износи:

- за радни стаж до пет година – у висини 1,33 просјечне плате у Републици у посљедња три мјесеца прије мјесеца у коме се раднику признаје право на отпремнину, према податцима Републичког завода за статистику;

- за радни стаж од 5 до 10 година – у висини 2,00 просјечне плате из алинеје 1. овог члана;

- за радни стаж од 10 до 20 година – у висини 2,66 плате из алинеје 1. овог члана;

- за радни стаж преко 20 година – у висини 3,00 просјечне плате из алинеје 1. овог члана.

            Исто тако, члан 154. прописује да се отпремнина из члана 153. овог закона исплаћује раднику на терет фонда формираног за ову сврху из средстава обезбијеђених од продаје државног капитала и других извора, у складу са законом.

            Обзиром да исплата зависи од динамике и износа дозначених средстава Министарству, није могуће унапријед одредити  датум исплате отпремнине за Андрију Милановића којем  је право на отпремнину признато 28.03.2014. год. Оно што можемо рећи то је да се у Буџету Републике Српске редовно (сваке године) обезбјеђују средства за исплату предметних отпремнина, а ово министарство врши исплату према редосљеду доношења рјешења и да ће Андрија Милановић бити исплаћен  када дође на ред за исплату према поменутом редослиједу исплате.

Због великог броја приспјелих захтјева (цца 60.000) и износа средстава који се на годишњем нивоу обезбјеђују у Буџету Републике, ово министарство није у могућности да све захтјеве ријеши и исплати одмах по доношењу рјешења, због чега се у рјешењу и наводи да ће отпремнина бити исплаћена по обезбјеђењу средстава за те намјене.

Што се тиче динамике исплате, обавјештавамо Вас да су, према задњим списковима  за исплату из  септембра и новембра мјесеца 2014.године, на ред за исплату дошла рјешења донесена у јануару и фебруару  2011.год. који нажалост још нису реализовани, јер Министраство финансија није овом министарству дозначило сва  средства која су у буџету обезбјеђена  за исплату предметних отпремнина.

Зато вас упућујемо да одговор на постављено питање потражите од Министарства финансија.

С поштовањем,                                                                       

 

                                                                                       М И Н И С Т А Р              

                                                                                 Миленко Савановић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2015
Сазив: 
9