Народни посланик Игор Радојичић Министарству просвјете и културе, између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

13 ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Радојичић, Клуб посланика СНСД Милорад Додик поставио је на између двије сједнице 31. марта 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Центар за слушно оштећену дјецу у Бањој Луци, већ одређено вријеме има проблема у финансирању редовних дјелатности, укључујући финансирање примања дијела запослених. Према информацијама из самог Центра, могући проблем је питање надлежности за финансирање њихове дјелатности. Којим актима је уређено, ко је надлежан и шта Влада намјерава учинити да се финансирање Центра за слушно оштећену дјецу у Бања Луци одвија редовно и у складу са потребама?

13 ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-91/15

Датум: 08.05.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Игор Радојичић између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, дана 31. марта 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Центар за слушно оштећену дјецу у Бањој Луци, већ одређено вријеме има проблема у финансирању редовних дјелатности, укључујући финансирање примања дијела запослених. Према информацијама из самог Центра, могући проблем је питање надлежности за финансирање њихове дјелатности. Којим актима је уређено, ко је надлежан и шта Влада намјерава учинити да се финансирање Центра за слушно оштећену дјецу у Бања Луци одвија редовно и у складу са потребама?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора Бања Лука (у даљем тексту: Центар) је установа чији је оснивач Влада Републике Српске, а бави се васпитно-образовним радом и рехабилитацијом слушно оштећене дјеце и дјеце са говорно језичким поремећајима.

На садашњој локацији у Улици Јована Рашковића 28 у Бањој Луци, Центар обавља дјелатност од 1979. године. Влада Републике Српске је донијела Одлуку о усклађивању акта о оснивању Јавне установе „Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора“, Бања Лука 04/1-012-2-152/10 од 11.02.2010. године.  Рјешењем Окружног привредног суда од 26.05.2011. године о регистрацији Центра, регистроване  су сљедеће дјелатности: предшколско образовање, основно образовање, техничко и средње стручно образовање, остале дјелатности  здравствене заштите, установе за дневни боравак дјеце, остале дјелатности социјалног рада без смјештаја. Исте се и обављају у Центру.  У свом саставу Центар има основну и средњу стручну школу те обавља  дјелатност предшколског васпитања  за дјецу са слушним оштећењем и говорно језичким дефицитом.

У Центру се обавља редован васпитно-образовни рад у основној школи у складу са Правилником о наставном плану и програму основног образовања и васпитања за ученике са лаком и умјереном менталном ретардацијом, за слијепе и слабовиде ученике и ученике са оштећеним слухом („Службени гласник Републике Српске“, број 74/14).

Исто тако у Центру се обавља редован васпитно-образовни рад у средњој школи у складу са Правилником о наставном плану и програму за средње школе за ученике са посебним образовним потребама оштећеног слуха („Службени гласник Републике Српске“, број 39/13). Овим правилником је прописан Наставни план и програм за занимања трећег степена сложености за ученике са оштећеним слухом у пет струка и седам занимања: Пољопривреда и прерада хране-пекар, Хемија, неметали и графичарство-хемијски оператер, Текстилство и кожарство-обућар, кројач и галантериста, Геодезија и грађевинарство-зидар-молер и Остале дјелатности-фризер.

У школској 2014/15. години Центар броји укупно 59 ученика распоређених у 12 одјељења, са укупно 43 запослена радника од чега је 27 наставника и 16 радника на пословима ван наставе.

Са становишта финансирања, Центар је специфична установа јер се финансира из три извора и то: Буџета Републике Српске, Буџета Града Бања Лука и средствима Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

Министарство просвјете и културе Републике Српске финансирање врши у складу са одредбама Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Правилника о финансирању основних школа („Службени гласник Републике Српске“, бр. 5/09 и 75/14) и Правилника о финансирању средњих школа („Службени гласник Републике Српске“, бр. 116/08, 56/09 и 75/10).

Одредбама Закона о основном образовању и васпитању дефинисано је да Влада Републике Српске обезбјеђује:

1) средства школама за плате запослених у складу са важећим прописима,

2) инвестициону изградњу и опрему и инвестиционо одржавање,

3) трошкове материјала и услуга школе,

4) стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и васпитача,

5) примања запослених по основу превоза на посао, уколико је удаљеност до школе више од четири километра и друга лична примања и

6) републичка такмичења и такмичења ученика вишег ранга према одобрењу Министарства.

Такође, чланом 90. наведеног закона регулисано је да јединица локалне самоуправе на чијој територији родитељ ученика има пребивалиште сноси трошкове сервисних услуга: превоза, исхране и смјештаја ученика.

Одредбама Закона о средњем образовању и васпитању дефинисано је да се из буџета Републике обезбјеђују:

1) средства школама за плате запослених у складу са Законом о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске,

2) надокнаде предвиђене Посебним колективним уговором,

3) трошкове републичког или вишег ранга такмичења по програму који одобри министар,

4) награде ученицима по основу постигнутих посебних резултата,

5) награде наставницима по основу постигнутих посебних резултата у раду,

6) дио средстава за изградњу, санацију, доградњу, опремање и инвестиционо одржавање и

7) дио средстава за потрошни материјал и алат за практичну и кабинетску наставу.

Чланом 123. став 4. истог закона прописано је да се из буџета јединице локалне самоуправе обезбјеђују:
1) средства за гријање, струју, воду и земљарину,

2) трошкове наставе,

3) стручно усавршавање наставника и стручних сарадника,

4) прво полагање приправничког испита,

5) средства за одржавање хигијене,

6) текуће инвестиционо одржавање,

7) канцеларијски материјал,

8) часописи,

9) одјељенске и матичне књиге,

10) трошкови телефона,

11) набавка свједочанстава, диплома, пријава,

12) средстава за превоз радника,

13) љекарски преглед радника,

14) трошкови амортизације и отписа ситног инвентара,

15) трошкови општинског и регионалног такмичења,

16) дио средстава за изградњу, санацију доградњу, опремање и инвестиционо одржавање и

17) дио средстава за потрошни материјал и алат за практичну и кабинетску наставу.

Имајући у виду наведене законске акте Министарство просвјете и културе Републике Српске обезбјеђује финансијска средства за Расходе бруто плата запослених у основном и средњем образовању и дио Расхода по основу коришћења роба и услуга.

Што се тиче осталих дјелатности здравствене заштите и осталих дјелатности социјалног рада без смештаја, у Центру се од 2003. године обавља преоперативна и постоперативна индивидуална и групна медицинска рехабилитација слушања и говора дјеце са кохлеарним имплатантом, као и преоперативна и постоперативна индивидуална медицинска рехабилитација слушања и говора одраслих пацијената са уграђеним кохлеарним имплантом. Прије оперативног третмана се врши дефектолошка (сурдоаудиолошка/логопедска) рехабилитација у трајању најмање шест мјесеци, а након оперативног захвата уградње кохлеарног импланта постоперативни дефектолошки третман траје и до три године. Такође, у Центру се дјеци предшколског и школског узраста (пацијентима) пружају логопедске и друге услуге из области слушања и говора на основу упутнице доктора породичне медицине. Службу рехабилитације слушања и говора чини неколико процеса који су уско повезани и зависе један од другог, а то су: дијагностика, групна и индивидуална рехабилитација слушања и говора, третмани у сензорној соби и логопедски третмани.

На основу напријед наведеног у периоду од 1994. до 2002. године Фонд је Центру исплаћивао средства по пруженим услугама на основу испостављених фактура, а од 2002. године Центар је са Фондом сваке године закључивао уговор, којим су се регулисала међусобна права и обавезе.

Финансијска средства по основу уговорених услуга Фонд је уплаћивао на Буџет Града Бања Лука, из којег су се потом исплаћивале бруто плате радницима који обављају остале дјелатности здравствене заштите дјеце, те материјални трошкови. Самим тим преко Буџета Града Бања Лука обављао се трансфер средстава према закљученом Уговору за обављање услуга између ЈУ Центра за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора и Фонда здравственог осигурања.

Дакле, до ове године Фонд здравственог осигурања Републике Српске је обезбјеђивао дио финансијских средстава за Расходе бруто плата запослених који су ангажовани на пословима рехабилитације слушно оштећене дјеце и дјеце са говорно језичким поремећајима и Расходе по основу коришћења роба и услуга. Усљед закључака Главнe службe за ревизију  јавног сектора Републике Српске због начина  трансфера новчаних токова, односно исплате средстава за плате из Буџета Града Бања Лука, дошло је до немогућности исплате плата за 8 радника центра.

Министарство просвјете и културе на годишњем нивоу издваја 604 632 КМ за финансирање бруто плата запослених у Центру и то са позиције 4111-расходи за бруто плате.

Имајући у виду да се ради о комплексној организацији установе са више регистрованих дјелатности, неопходно је финансирање из више извора с циљем дугорочног рјешавања овог питања.       

         М И Н И С Т А Р

Припремили:                                                                                           Др Дане Малешевић

Сњежана Кљајић

Валентин Јојић

 

 

31.03.2015
Сазив: 
9