Народни посланик Драган Галић Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП поставио је на Осамнаестој сједници одржаној 10. маја 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

                  Поштована госпођице Решић,

                  Ваше прихватање и слање као одговора од стране јединице локалне самоуправе општине Шековићи вријеђа људску интелигенцију. Нисам тражио појашњење Закона о локалној самоуправи, нисам тражио податке послије фебруара 2017. године. Још једном тражим и постављам поново идентично питање:

  1. Копија платних листи начелника општине Шековићи: новембар, децембар, јануар,
  2. Копије топли оброк исти период,
  3. Копија шихтарице за начелника,
  4. У писменој форми име лица које је водило шихту начелника.

ОДГОВОР:

Број: 10.3-011-247/17

Датум: 15. септембар 2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се 

                  Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП  поставио је Министарству управе и локалне самоуправе, на Осамнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске,  одржаној 10. маја 2017. године, сљедеће посланичко питање:

                  „Поштована госпођице Решић,

Ваше прихватање и слање као одговора од стране јединице локалне самоуправе општине Шековићи вријеђа људску интилигенцију. Нисам тражио појашњење Закона о локалној самоуправи, нисам тражио податке послије фебруара 2017. године. Још једном тражим и постављам питање:

  1. Копија платних листи начелника општине Шековићи: новембар, децембар, јануар,
  2. Копије топли оброк исти период,
  3. Копија шихтерице за начелника,
  4. У писаној форми име лица које је водило шихту начелника.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске  ("Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Актом број: 10.3-011-247/17 од 29. маја 2017. године, и ургенцијом од 27. јуна 2017. године Министарство управе и локалне самоуправе затражило је одговор на наведено посланичко питање од  Начелника Општине Шековићи.

                  Начелник Општине Шековићи доставио је одговор број: 03-053-23/17 од 15. септембра 2017. године како слиједи:

„Начелник општине Шековићи Ристић Момир је изабран непосредно гласовима грађана на изборима, и грађани су начелнику дали мандат.

Закон о локалној самоуправи Републике Српске и Закон о статусу функционера у јединици локалне самоуправе Републике Српске дефинишу начелника општине као послодавца свим осталим радницима у општинској администрацији.

Начелнички посао подразумијева стална путовања и заказивања састанака, прилагођавање другим функционерима и носиоцима јавних функција у Републици Српској, БиХ и Србији ради договора и одржавања састанака, и имплементација договора са састанака.

Начелник општине није обавезан сваки дан бити у згради општине и сједити у својој канцеларији, јер је посао начелника менаџерски и од њега се тражи да уговара разне врсте састанака и учествује у састанцима за које он процијени да су за добробит општине Шековићи.

Начелник општине подноси извјештаје Скупштини Скупштини општине, и скупштина општине је једина надлежна да оцјењује рад начелника.

Начелник општине Шековићи Момир Ристић је био привремено спријечен за рад  (боловање) у периоду од 10.02.2017. до 28.02. 2017. за што постоји адекватна медицинска документација.“

Поред навода Начелника Општине Шековићи, Министарство управе и локалне самоуправе скреће пажњу на одређене одредбе Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

Чланом 54. Закона о локалној самоуправи прописано је:

„(1) Градоначелник у граду, односно начелник општине у општини је извршни орган власти јединице локалне самоуправе.

(2) Градоначелник, односно начелник општине заступа и представља јединицу локалне самоуправе.

(3) Градоначелник, односно начелник општине руководи градском, односно општинском управом и одговоран је за њен рад.“

Чланом 59. став 1. тачка 8) прописано је да градоначелник, односно начелник општине доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста градске, односно општинске управе.

Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе чланом 6. прописано је:

„(1) Прaвa из рaднoг oднoсa урeђeнa oвим зaкoнoм службeник и нaмјeштeник oствaруjе кoд пoслoдaвцa.

(2) Пoслoдaвaц службeникa и нaмјeштeникa у смислу става 1. овог члана je jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe.

(3) Прaвa и дужнoсти у имe пoслoдaвцa врши градоначелник, односно нaчeлник општине.“

О правима и дужностима службеника и намјештеника у органима јединице локалне самоуправе градоначелник, односно начелник општине, као послодавац одлучује у складу са релевантним одредбама овог закона, чл. 12-42. и чл. 158.-163.

Имајући у виду све напријед изложено, истичемо да у надлежности Министарства управе и локалне самоуправе није контрола долазака и одлазака са посла градоначелника, односно начелника општине (шихтерица за начелника, платне листе за тражени период, те топли оброк) и уколико сматрате да је Начелник Општине Шековићи прекршио прописе којима су уређена ова питања обратите се надлежним контролним органима.  

                           

 

                                                                                                                                                                                 М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                                                       Лејла Решић

 

 

 

10.05.2017

Име посланика:

Сазив: 
9