Народни посланик Драган Галић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП поставио је на Четрнаестој сједници одржаној 11. октобра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШАЊИХ ПОСЛОВА

Поштовани министре, у току кампање два мјесеца, нисам могао да обавим ниједан телефонски разговор на мој мобилни телефон, и ако сам у међувремену кад сам видио да имам проблема, набавио два уређаја, са истим бројем пин картица. Толике су биле сметње то је невјероватно, и сваки телефонски разговор је почињао и трајао 5 секунди и сваки телефонски разговор је био прекидан.

То је трајало све до три ујутру, и до данашњег дана немам више никаквих проблема, по том питању, никаквих сметњи, никаквих прекида што се тиче телефонских разговора, ја вас молим за појашњење и као члан Одбора за безбједност и посланик у НС, молићу да ми се достави преглед евентуално прислушкивања и да ли је дошло до одређених наредби?

ОДГОВОР:

Број: С/М-053-299/16

Датум: 26.10.2016.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ      

ПРЕДМЕТ:     Одговор на посланичко питање, доставља се -

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП поставио је на 14. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 11., 12. и 13. октобра 2016. године посланичко питање:

               ''Поштовани Министре, у току кампање два мјесеца, нисам могао да обавим ниједан телефонски разговор на мој мобилни телефон, иако сам у међувремену кад сам видио да имам проблема набавио два уређаја, са истим бројем PIN картица. Толике су биле сметње то је невјероватно и сваки телефонски разговор је почињао и трајао 5 секунди и сваки телефонски разговор је био прекидан.

               То је трајало све до три ујутру и до дањашњег дана немам више никаквих проблема по том питању, никаквих сметњи, никаквих прекида што се тиче телефонских разговора. Ја Вас молим за појашњење и као члан Одбора за безбједност и посланик у НС, молићу да ми се достави преглед евентуалног прислушкивања и да ли је дошло до одређених наредби''?

               У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 31/11) дајемо следећи                                                                                   

О д г о в о р

Министарство унутрашњих послова РС посебну истражну радњу ''надзор и техничко снимање телекомуникација'' примјењује у складу са Законом о кривичном поступку Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 53/12), односно у складу са Законом о Кривичном поступку БиХ ( Службени гласник БиХ бр. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 72/13)) и Закона о полицији и унутрашњим пословима (Службени гласник Републике Српске бр. 57/16).

               У складу са чланом 234 ЗКП-a РС (Службени гласник Републике Српске бр. 53/12) наведене су  врсте посебних истражних радњи, као и услови за њихову примјену, тј. против лица за које постоје основи сумње да је само или заједно с другим лицима учестовало или учествује у извршењу кривичног дјела из члана 235. ЗКП-а РС, могу се одредити посебне истражне радње, ако се на други начин не могу прибавити докази или би њихово прибављање било повезано с несразмјерним тешкоћама.

               У члану 236 став 1 до 6 ЗКП-a РС прописује се надлежност за одређивање и трајање посебних истражних радњи. Истражне радње из члана 234. став 2. ЗКП-а РС одређује наредбом судија за претходни поступак, на образложени приједлог тужиоца, који садржи: податке о лицу против кога се радња предузима, основе сумње из става 1. или 3. овог закона, разлоге за њено предузимање и остале битне околности које захтијевају предузимање радњи, навођење радње која се захтјева и начин њеног извођења, обим и трајање радње. Наредба садржи исте податке као и приједлог тужиоца, као и утврђивање трајања наређене радње.

У члану 237 ЗКП-а РС прописује се поступање са материјалом добијеним

предузимањем радњи и  обавјештавање о предузетим радњама

 

  1. Након престанка примјене радњи из члана 234. ЗКП-а РС полицијски органи морају све информације, податке и предмете добијене предузетим радњама, као и извјештај о томе предати тужиоцу. Тужилац је дужан доставити судији за претходни поступак писмени извјештај о предузетим радњама. На основу поднесеног извјештаја судија за претходни поступак провјерава да ли је поступљено по његовој наредби.
  2. Ако тужилац одустане од кривичног гоњења, односно ако информације и подаци прибављени примјеном наређених радњи нису потребни за кривични поступак, уништиће се под надзором судије за претходни поступак, који ће о томе саставити посебни записник. О предузимању радњи, разлозима за њихово предузимање, информацији да добијени материјал није био основ за кривично гоњење и да је уништен, писмено се обавјештава лице против кога је нека од радњи из члана 234. став 2. ЗКП-а РС била предузета.
  3. Судија за претходни поступак ће без одлагања, а након предузимања радњи из члана 234. ЗКП-а РС, обавијестити лице против кога је радња била предузета. Лице против кога је радња била предузета може од суда затражити испитивање законитости наредбе и начин на који је спроведена радња.

О свим поступањима везано за примјену посебних истражних радњи, међу којима и примјена мјере ''надзора и техничког  снимања телекомуникација'' (члан 234. став 2. тачка а) ЗКП РС), постоји одговарајући облик записа. Оперативна техника која се користи приликом примјене наведене радње конципирана је тако да се може остварити увид у све податке и да се исти не могу брисати, а тачност, односно законитост горе наведеног се може остварити и увидом надлежног органа у архивски материјал који се налази у Управи за полицијску подршку МУП-а РС.

           Надзор и техничко снимање телекомуникација врши се путем Центра за мониторинг и снимање МУП-а РС (путем овог Центра врши се надзор и снимање телекомуникационог саобраћаја оствареног код мрежног оператера Мтел) и Центра за мониторинг и снимање Министарсва безбједности, ''SYBORG'', који је смјештен у просторијама Државне агенције за истраге и заштиту (путем овог Центра врши се надзор и снимање телекомуникационог саобраћаја оствареног код мрежних оператера БХ Телеком и ХТ Еронет).

           Наведена оперативна техника коју користи ово Министарство  нема било какав утицај на квалитет везе, односно телекомуникационо средство лица које је под надзором у смислу посебне истражне радње из чл. 234. став 2. тачка а.. Дакле не постоји  могућност да оперативна техника производи неке шумове, крчање или отежану конекцију или квалитет сигнала.

               Орган надлежан за контролу законитости рада МУП-а РС у примјени и провођењу посебних истражних радњи  из члана 234. став 2 ЗКП РС је Одбор за безбједност Народне скупштине Републике Српске.

 

У протеклом периоду у више наврата законитост рада предметне посебне истражне радње контролисали су  чланови Одбора за безбједност Народне скупштине Републике Српске.

 

У складу са ЗКП у сваком предмету надлежни тужилац надгледа ток и начин провођења предметне посебне истражне радње, а на крају му се доставља извјештај са комплетним материјалом и то у два примјерка,  настао примјеном ове  радње.

Сам поступак примјене ове радње према неком лицу је детаљно одређен од стране Заједничког управног одбора и Управљачког одбора за законито пресретање телекомуникација на нивоу БиХ, кроз форму Оперативно техничких и Административно безбједносних процедура, које су обавезујуће за све полицијске организације или агенције у БиХ  које су наведене као овлашћене (област јавне безбједности-Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Министарство унутрашњих послова Федерације Босне и Херцеговине, Агенција за истраге и заштиту, Гранична полиција, полиција Дистрикта Брчко).

        Приликом примјене посебних истржних радњи, за вријеме њиховог трајања, као и по престанку овлашћена службена лица МУП-а Републике Српске поступају у складу са Законом о заштити тајних података (Службени гласник Бих бр. 54/05 и 12/09), Правилника о заштити тајних података у МУП-а Републике Српске ( број С/М-020-273/14 од дана 22.12.2014.) и Правилника о начину обраде тајних података које користи МУП РС (Службени гласник РС бр.114/14).

 

С поштовањем,

 

 

 

                                                                                                                                   М И Н И С Т А Р

                                                                                                                               _____________________

                                                                                                                                 Мр Драган Лукач

 

 

 

11.10.2016
Сазив: 
9