Народни посланик Вукота Говедарица Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ

Народни посланик Вукота Говедарица, Клуб посланика СДС-СДС РС поставио је на Трећој сједници одржаној 15. априла 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Господине Ђокићу, Ви сте имали прилику, претпостављам, као министар, да видите Инфорамцију о финансијском пословању Рудника и ТЕ Гацко за 2014. годину, у коме је ово предузеће исказало губитак 9,9 односно цирка 10 милиона КМ.

Претпостављам да сте имали прилику да видите да, поред ових губитака, нису исказани сљедећи губици: преко 17 милиона аконтације од Електропривреде, преко 6 милиона губитака који су остварени у протеклој години, када су у питању добављачи и преко 5 милиона марака нових пореских обавеза, што suma sumari доводи до рачунице да је губитак 38  милиона и 616 хиљада.

Шта ћете Ви предузети, господине министре, и како Ви уопште видите ову ситуацију, везано за РиТЕ Гацко?

ОДГОВОР

Број: 05.05/012-905-4/15

Датум: 08. 05. 2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Вукота Говедарица (Клуб посланика СДС – СРС РС) је на Трећој сједници Народне скупштине, 15. априла 2015. године, поставио сљедеће посланичко питање:

Господине Ђокићу, Ви сте имали прилику, претпостављам, као министар, да видите Информацију о финансијском пословању Рудинка и ТЕ Гацко за 2014. годину, у коме је ово предузеће исказало губитак 9,9 односно цирка 10 милиона КМ.

Претпостављам да сте имали прилику да видите да, поред ових губитака, нису исказани сљедећи губици: Преко 17 милиона аконтације од Електропривреде, преко 6 милиона губитка који су остварени у протеклој години, када су у питању добављачи и преко 5 милиона марака нових пореских обавеза, што сумa сумaри доводи до рачунице да је губитак 38 милиона и 616 хиљада.

Шта ћете Ви предузети, господине министре, и како Ви уопште видите ову ситуацију, везано за РиТЕ Гацко?

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Према прелиминарним резултатима пословања предузеће ЗП Рудник и ТЕ Гацко је пословну 2014. годину завршило са губитком од 9,9 милиона КМ. У исказани финансијски резултат укључене су све обавезе према добављачима које представљају трошак пословања, а неисплаћене обавезе исказане су у билансу стања. Такође и обрачунати порези у 2014. години, који представљају трошак пословања, такође су укључени у исказани финансијски резултат, а оно што није плаћено у 2014. години (четврти квартал) исказано је као обавеза у билансу стања. Примљени аванси од МП ЕРС у износу од 17 милиона КМ не представљају трошак пословања, већ се исказују као обавеза по основу примљених аванса и урађен је план отплате наведених обавеза. За наведних 17 милиона аконтације РиТЕ Гацко се задужило по основу улагања у инвестиције у складу са усвојеним Планом пословања за 2014. годину. Ревизију пословања за 2014. годину вршио је независни ревизор, а када буде достављен биће јавно објављен и доступан јавности.

У току 2015. године министарство је од стране управа Матичног предузећа „Електропривреда РС“ и РиТЕ Гацко, кроз директне контакте и непосредну посјету „Електропривреди“ и Руднику и Термоелектрани Гацко, упознато са свим битним проблемима у пословању, као и о узроцима који оптерећују рад термоелектране.

Не бранећи Управу РиТЕ Гацко, чињеница је да је дио губитака у пословању узрокован и објективним околностима као што су: повећање издвајања по основу накнада због примјене нових законских рјешења (Закон о Фонду солидарности, Закон о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије), повећање трошкова амортизације усљед активирања основних средстава на руднику, повећање трошкова производних услуга, трошкови санације корита ријеке Мушнице због излијевања корита у 2014. години након поплава, веома неповољан коефициент откривке на руднику, нижа калоријска вриједност преосталог угља у постојећем експлоатационом пољу и др. Министарство је од Управе РиТЕ Гацко захтијевало да без одлагања предузме све неопходне активности како би термоелектрана у наредном периоду радила без застоја и према плану. На захтјев Министарства Управа је сачинила план рационализације и уштеда у пословању за наредни плански период, и покренула организационо-техничке и инвестиционе радове на експропријацији и отварању новог експлоатационог поља, чиме би се обезбиједили техничко-технолошки предуслови за рентабилнији и ефикаснији рад РиТЕ Гацко, а тиме и боље пословање. И поред потешкоћа у пословању  ЗП „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко је у 2015. години планирало инвестиције у износу од око 59 милиона КМ, од чега из властитих извора 35 мил. и ино кредита 24 милиона КМ и то примарно за заштиту копа од вода, набавку опреме за одводњавање и измјештање водотокова, експропријација новог поља „Ц“, инвестициону откривку, набавку рударске механизације, ревитализацију континуалне рударске опреме, те израду неопходних студија, елабората и пројеката.

Управа РиТЕ Гацко је на захтјев министарства за рационализацију непроизводних трошкова разматрала планске величине свих расхода за 2015. годину и у циљу оптималног планирања трошкова пословања и постизања позитивног финансијског резултата у 2015. години извршила умањење појединих ставки трошкова који припадају пословним и финансијским расходима. Схватајући ситуацију у којој се Термоелектрана Гацко налази,  Управа предузећа је задужена да у наредном периоду мјесечно извјештава министарство о свим битним активностима и проблемима у вези са пословањем овог важног привредног субјекта.

 

                                                                                                                                                 МИНИСТАР

                                                                                                                                                  Петар Ђокић

15.04.2015
Сазив: 
9