У првом наставку 6. редовне сједнице посланици усвојили девет закона и четири нацрта закона

Датум: 
27.09.2019 - 14:15

Народна скупштина Републуке Српске данас је у првом наставку Шесте редовне сједнице усвојила девет закона и четири нацрта закона.

Усвојени су сљедећи закони: Закон о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању уз прихваћене амандмане који постају саставни дио закона, Закон о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу уз прихваћени амандман, Закон о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа, Закон о измјенама и допунама Закона о занатско – предузетничкој дјелатности, Закон о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској, Закон о измјенама и допунама Закона о јавним путевима уз прихваћене амандмане, Закон о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју, Закон о  измјенама и допунама Закона о електронском потпису Републике Српске и  Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици уз прихваћене амандмане.

Законом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању прописано је увођење приватних основних школа, као и увођење Светосавске награда за најбољег наставника и учитеља. Предвиђено је да ће мала матура бити прослављана у школским објектима.

Измјене и допуне Закона о уређењу простора и грађењу односе се на стварање законског основа за увођење једношалтерског и електронског система издавања грађевинских дозвола. Измјенама овог закона отклања се мноштво правних и административних препрека, а успоставља једноставан и ефикасан систем издавања грађевинских дозвола, са минималним бројем формалности и корака у поступку и јефтинијим трошковима поступка, чиме се повећава конкурентност тржишта.

Законом о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа прописано је проширење надлежности Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа и њена трансформација у Развојну агенцију Републике Српске.

Разлог за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности јесте прописивање услова и начина спровођења поступка електронске регистрације предузетника.

Законом о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката утврђено је да ће регистрација електронским путем бити могућа само за домаћа правна и физичка лица.

Разлози за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о јавним путевима садржани су у потреби прецизнијег уређења појединих области за које се у пракси указала потреба, као и његовог усаглашавања са другим прописима.

Парламент је усвојио сљедеће нацрте закона: Нацрт закона о електричној енергији, Нацрт закона о инспекцијама Републике Српске,  Нацрт закона о измјени Закона о судским таксама и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о шумама.

Нацрт закона о електричној енергији упућен је у јавну расправу у трајању од 60 дана,  Нацрт закона о инспекцијама Републике Српске упућен је у јавну расправу у трајању од 90 дана, док ће јавна расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о шумама, по Закључку који је усвојила Народна скупштина, трајати 60 дана.

Други наставак Шесте редовне сједнице заказан је за понедјељак, 7. октобра, у послијеподневним часовима.

Преостале тачке Дневног реда 6. редовне сједнице:

 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о штрајку;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом;
 • Приједлог стратегије развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2019 – 2023. године;
 • Приједлог стратегије за унапређивање положаја старијих лица у Републици Српској од 2019. до 2028. године;
 • Нацрт стратегије развоја електронске управе Републике Српске за период 2019 – 2022. година;
 • Извјештај о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017 – 2021. „Знање за развој“, за период 01.10.2017 – 30.06.2019. године;
 • Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2018. годину;
 • Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2018. – 31.12.2018. и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2018. годину;
 • Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске: а)Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године; б) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о раду за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године;в) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године;
 • Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске: а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2018. годину; б) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2018. годину; в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансисјком пословању за период 01.01. – 31.12.2018. године.
 • а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01. - 31.12.2018. године; б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2019. годину;
 • Извјештај о пословању Инвестиционо - развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова за 2018. годину са Извјештајем независног спољног ревизора;
 • Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2018. годину;
 • Извјештај Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука о раду и пословању за 2018. годину;
 • Извјештај о о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2018. године;
 • а) Извјештај Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске о раду за 2018. годину; б) Извјештај Комисије за жалбе о раду за период 01.01. – 31.12.2018. годину;
 • а) Извјештај о раду ЈП Радио–телевизије Републике Српске за 2017. годину, са Планом рада за 2018. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП Радио – телевизије Републике Српске, б) Извјештај о раду ЈП Радио –телевизија Републике Српске за 2018. годину, с Планом рада за 2019. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП Радио – телевизија Републике Српске;
 • Информација о дугу са стањем на дан 31.12.2018. године;
 • Информација о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014 – 2019. године) за 2018. годину;
 • Информација о реализацији Програма развоја спорта Републике Српске за 2018. годину;
 • Приједлог одлуке о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској;
 • Избор и именовања.