Народна скупштина у првом дијелу Шесте редовне сједнице усвојила седам закона

Датум: 
19.09.2019 - 14:15

Народна скупштина Републике Српске данас је, у првом дијелу Шесте редовне сјединице, усвојила седам закона: Закон о допуни Закона о полицији и унутрашњим пословима – по хитном поступку; Закон о измјенама и допунама Закона о нотарима – по хитном поступку; Закон о личном имену; Закона о ликвидационом поступку; Закон о допуни Закона о правосудном испиту у Републици Српској; Закон о измјени Закона о насљеђивању и Закон о измјенама Закона о привредним друштвима.

Разлог за доношење Закона о допуни Закона о полицији и унутрашњим пословима садржан је у потреби за побољшањем материјалног статуса полицијских службеника који су стекли право на остваривање старосне или инвалидске пензије.

Закон предвиђа се да ће се лични коефицијент за остваривање права на пензију полицијским службеницима Министарства унутрашњих послова утврђивати на основу пет годишњих плата које су за полицијске службенике најповољније.

Измјене и допуне Закона о нотарима се односе на услове за избор нотара и начин утврђивања броја потребних нотарских помоћника.

Усклађивањем овог закона са Одлуком Уставног суда, које се односи на именовање нотара, омогућено је расписивање јавног конкурса за избор потребног броја нотара, чиме би се требало обезбједити да сва нотарска сједишта у Републици Српској имају потребан број нотара, а самим тим и једнаке услове под којима привредни субјекти и грађани у Републици Српској остварују своја законом загарантована права.

Законом о ликвидационом поступку детаљније су прописане обавезе и дужности ликвидационог управника, те одговорности за штету коју проузрокује власницима капитала пословног субјекта и повјериоцима у току вршења радњи у ликвидационом поступку, као и новчане казне које се могу изрећи ликвидационом управнику у случају повреде одредаба овог закона. 

Закон о допуни Закона о правосудном испиту у Републици Српској омогућава да лица са инвалидитетом буду ослобођена плаћања накнаде за полагање овог испита.

Измјене Закона о привредним друштвима односe се на успостављање могућности за подношење пријаве за регистрацију оснивања и пословних промјена електронским путем.

Народна скупштина Републике Српске на Шестој редовној сједници изабрала је  Сузану Гашић за министра трговине и туризма у Влади Српске, након што је констатована оставка досадашњег министра Драгице Ковач. Након избора, министарка Гашић је пред народним посланицима положила заклетву.

Шеста редовна сједница Народне скупштине биће настављена у уторак, 24. септембра у 10 часова, а посланици ће засједати до петка, 27. септембра.

Посланици ће у наставку разматрати преостале тачке Дневног реда 6. редовне сједнице:

 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о занатско – предузетничкој дјелатности;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним путевима;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о електронском потпису Републике Српске;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици;
 • Нацрт закона о електричној енергији;
 • Нацрт закона о инспекцијама Републике Српске;
 • Нацрт закона о измјени Закона о судским таксама;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о шумама;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о штрајку;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом;
 • Приједлог стратегије развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2019 – 2023. године;
 • Приједлог стратегије за унапређивање положаја старијих лица у Републици Српској од 2019. до 2028. године;
 • Нацрт стратегије развоја електронске управе Републике Српске за период 2019 – 2022. година;
 • Извјештај о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017 – 2021. „Знање за развој“, за период 01.10.2017 – 30.06.2019. године;
 • Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2018. годину;
 • Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2018. – 31.12.2018. и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2018. годину;
 • Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске: а)Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године; б) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о раду за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године;в) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године;
 • Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске: а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2018. годину; б) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2018. годину; в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансисјком пословању за период 01.01. – 31.12.2018. године.
 • а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01. - 31.12.2018. године; б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2019. годину;
 • Извјештај о пословању Инвестиционо - развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова за 2018. годину са Извјештајем независног спољног ревизора;
 • Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2018. годину;
 • Извјештај Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука о раду и пословању за 2018. годину;
 • Извјештај о о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2018. године;
 • а) Извјештај Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске о раду за 2018. годину; б) Извјештај Комисије за жалбе о раду за период 01.01. – 31.12.2018. годину;
 • а) Извјештај о раду ЈП Радио–телевизије Републике Српске за 2017. годину, са Планом рада за 2018. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП Радио – телевизије Републике Српске, б) Извјештај о раду ЈП Радио –телевизија Републике Српске за 2018. годину, с Планом рада за 2019. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП Радио – телевизија Републике Српске;
 • Информација о дугу са стањем на дан 31.12.2018. године;
 • Информација о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014 – 2019. године) за 2018. годину;
 • Информација о реализацији Програма развоја спорта Републике Српске за 2018. годину;
 • Приједлог одлуке о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској;
 • Избор и именовања.

Народна скупштина Републике Српске 17. септембра на почетку Шесте редовне сједнице је констатовала оставку министра трговине и туризма у Влади Републике Српске Драгице Ковач и изабрала Сузану Гашић (Демократски савез - ДЕМОС) за новог министра трговине и туризма у Влади Репиблике Српске.

Након избора, Гашићева је у парламенту положила свечану заклетву.