У Закону о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
63/14
02.07.2014

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА

О ФОНДУ И ФИНАНСИРАЊУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

У Закону о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 117/11), у члану 7. тачка а) мијења се и гласи:

„а) доношење рјешења обвезницима плаћања накнада прописаних овим законом и другим прописима и захтијевање достављања података и вршења увида у достављену документацију на основу којих се обрачунава накнада,“.

Члан 2.

У члану 11. у ст. 3, 5. и 6. послије ријечи: „енергетике“ додају се ријечи: „и министарства надлежног за послове водопривреде“.

Члан 3.

У члану 13. у ставу 2. послије ријечи: „Фонда“ додаје се тачка и бришу се ријечи: „уз претходно прибављено мишљење Министарства и министарства надлежног за послове енергетике“.

Члан 4.

У члану 14. став 2. мијења се и гласи:

„(2) Управни одбор има три члана, која именује и разрјешава Влада.“

Став 3. брише се.

Досадашњи ст. 4, 5. и 6. постају ст. 3, 4. и 5.

Члан 5.

У члану 16. у ставу  1. тачка е) ријечи: „уз претходно мишљење Министарства, министарства надлежног за послове енергетике и сагласност Владе“ замјењују се ријечима: „уз претходну сагласност Владе“.

Члан 6.

У члану 19. ријечи: „а на основу података које Министарство води у Регистру постројења и загађивача“ замјењују се ријечима: „а на основу података прикупљених у складу са овим законом и другим прописима“.

Члан 7.

У члану 20. у ставу 1. послије ријечи: „године“ додаје се запета и ријечи: „ако није другачије уређено другим прописом“.

Став 4. мијења се и гласи:

„(4) Обвезници плаћају накнаде на основу рјешења из става 2. овог члана, а изузетно накнаде из става 1. овог члана се наплаћују и без доношења рјешења, уколико је тако утврђено посебним прописом.“

Члан 8.

Члан 24. мијења се и гласи:

„(1) Корисници средстава Фонда су сва правна и физичка лица која имају сједиште, односно пребивалиште на територији Републике (у даљем тексту: корисници).

(2) Средства Фонда додјељују се корисницима ради финансирања програма, пројеката и сличних активности у виду:

а) бесповратних средстава,

б) субвенција и

в) кредитних средстава, зајмова и гаранција.

(3) Средства из става 2. овог члана додјељују се на основу:

а) јавног конкурса који расписује Фонд,

б) одлуке Владе о додјели субвенција и

в) одлуке Владе о суфинансирању програма, пројеката и сличних активности при реализацији стратешких докумената Владе.

(4) Начин додјеле и критеријуми за додјелу средстава из става 2. овог члана утврђују се општим актима Фонда у складу са овим законом.

(5) Изузетно од става 3. овог члана, средства Фонда додјељују се корисницима на основу рјешења директора Фонда, до појединачног износа мањег од 5.000 КМ, а у складу са годишњим планом рада, финансијским планом и општим актима Фонда.

 (6) Начин коришћења средстава Фонда утврђује се општим актима Фонда у складу са овим законом.“

Члан 9.

Послије члана 30. додаје се нови члан 30а. који гласи:

„Члан 30а.

Влада ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона извршити разрјешење чланова Управног одбора Фонда који су именовани у складу са прописом који је важио у тренутку именовања и извршити именовање нових чланова у складу са овим законом.“

Члан 10.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске”.