Закон о класификацији дјелатности Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
66/13
18.07.2013

 

Члан 1.

Овим законом уређују се појам, садржај и примјена класификације дјелатности Републике Српске.

Члан 2.

Одредбе овог закона и прописа који се доносе на основу њега, усклађене су са прописима о класификацији дјелатности донесеним на нивоу Босне и Херцеговине.

Члан 3.

Класификација дјелатности Републике Српске (у даљем тексту: класификација дјелатности) је обавезан општи стандард који се користи при евидентирању, прикупљању, обради, анализи и објављивању података по дјелатностима значајним за праћење економских, социјалних и демографских кретања.

Члан 4.

Класификација дјелатности се примјењује:

a) у доношењу и праћењу мјера економске и социјалне политике,

б) у статистици и евиденцији,

в) у прикупљању, обради и објављивању података према дјелатностима,

г) у научноистраживачком и аналитичком раду и

д) за упис дјелатности у судске, административне и статистичке регистре, те регистре посебних намјена.

Члан 5.

(1) У складу са класификацијом дјелатности разврставају се: привредна друштва и други облици организовања и удруживања који по закону, или на основу одлуке законом овлашћеног органа, имају својство правног лица, органи управе и органи јединица локалне самоуправе, политичке, синдикалне и друге организације (у даљем тексту: пословни субјекти) и пословне јединице у њиховом саставу.

(2) У одговарајући ниво класификације дјелатности разврставају се и предузетници по дјелатностима којe обављају.

Члан 6.

Разврставање по дјелатностима и промјене у разврставању на основу класификације дјелатности врше се у складу са законским и подзаконским прописима којима се уређују регистрација и разврставање пословних субјеката и предузетника по дјелатностима у Републици Српској.

Члан 7.

Класификација дјелатности уређује се уредбом коју доноси Влада Републике Српске у складу са овим законом.

Члан 8.

Саставни дио Уредбе из члана 7. овог закона чине:

а) Класификација дјелатности са хијерархијским нивоима груписања, називима и описима дјелатности и

б) Класификација дјелатности  – скраћена листа назива дјелатности.

Члан 9.

Управни надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу њега врши Министарство финансија.

Члан 10.

Влада Републике Српске ће, у року од 90 дана од дана ступању на снагу овог закона, донијети Уредбу о класификацији дјелатности Републике Српске, којом ће се замијенити Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.  9/13 и 33/13).

Члан 11.

Подзаконски акти донесени на основу Закона о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 74/10), примјењиваће се до доношења подзаконских аката на основу овог закона или посебних прописа којима се уређују регистрација и разврставање пословних субјеката и предузетника по дјелатностима у Републици Српској.

Члан 12.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 74/10).

Члан 13.

 Овај закон објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске“, а ступа на снагу 1. децембра 2013. године.

Број: 01-1656 /13                                                                             

Датум: 18. јул 2013.  године