Закон о допуни Закона о судским таксама

Верзија за штампањеPDF верзија
63/14
02.07.2014

Члан 1.

У Закону о судским таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/08, 49/09 и 67/13), у члану 12. послије става 1. додају се ст. 2. и 3. који гласе:

„(2) Суд може ослободити таксеног обвезника од плаћања таксе који је евидентиран у Јединственом регистру штете, као лице које је претрпјело материјалну штету изазвану поплавама у Републици Српској у мају 2014. године, oдлуком коју доноси на захтјев у писаној форми таксеног обвезника.

 (3) Право из става 2. овог члана таксени обвезник остварује до дана санирања материјалне штете изазване поплавама у Републици Српској у мају 2014. године, а најкасније до 31. децембра 2015. године.“

Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 4, 5. и 6.

Члан 7.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.