Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум: 
14.03.2019

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 204. став 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Трећој сједници одржаној  14. марта 2019.  године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

у вези  са Нацртом закона о измјенама и допунама 

Закона о друштвима за осигурање

 

  1.  Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање, упути на стручну расправу;
  2. Нацрт закона објављен је на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.народнаскупстинарс.нет;
  3. Стручна расправа ће се спровести  у року од 30 дана;  
  4. За организовање и спровођење стручне расправе задужује се Одбор за финансије и буџет, које се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог закона, извјештај о резултатима стручне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој;
  5. Овај  закључак  ступа  на  снагу  даном доношења, а објавиће се у "Службеном  гласнику  Републике  Српске'' и на wеб-страници Народне скупштине Републике Српске.

 

Број: 02/1-021- 255/19                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 14.  март  2019. године                               НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                 Недељко Чубриловић