О д л у к a о пријевременом ступању на снагу Одлуке о дугорочиом задуживању Републике Српске за 2020. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
112/19
18.12.2019

На основу члана 70. став 1. тачка 2., члана 109. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11, 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Осмој посебној сједници одржаној 18. децембра 2019. године, донијела  је сљедећу

 

 

О д л у к a

о пријевременом ступању на снагу

Одлуке о дугорочиом задуживању 

Републике Српске за 2020. годину

 

 

 

Члан 1.

 

 У поступку доношења Одлуке о дугорочном задуживању  Републике Српске у 2020. годину, утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози  да наведена Одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.

 

 

Члан 2.

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1310/19                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:  18. децембар 2019. године                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                             Недељко Чубриловић