ОДЛУКA О КРАТКОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЕМИСИЈОМ ТРЕЗОРСКИХ ЗАПИСА ЗА 2020. ГОДИНУ

Верзија за штампањеPDF верзија
112/19
18.12.2019

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17),члана 17. став 1. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14 и 114/17), Народна скупштина Републике Српске, на Осмој посебној сједници одржаној 18. децембра 2019. године, донијела је сљедећу

 

ОДЛУКA

О КРАТКОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЕМИСИЈОМ ТРЕЗОРСКИХ ЗАПИСА ЗА 2020. ГОДИНУ

 

I

 

Одобрава се краткорочно задуживање Републике Српске на основу емисија краткорочних хартија од вриједности – трезорских записа за 2020. годину.

 

II

 

Средства прибављена краткорочним задуживањем ће бити употријебљена за намјене прописане чланом 13. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

III

 

Задуживање по основу емитованих трезорских записа, током буџетске године, може се вршити у складу са сљедећим критеријумима:

– максималан износ краткорочног дуга у току 2020. године може бити највише до 8% редовних прихода остварених у претходној фискалној години,

– каматна стопа за задуживање емисијом трезорских записа може бити максимално релевантни Еурибор + 1,75% (уколико би релевантни Еурибор био негативан, при утврђивању максималног износа каматне стопе рачунаће се да износи 0%),

– рок доспијећа трезорских записа може бити најдуже до годину дана.

 

IV

 

Акта о начину и условима за свако појединачно задуживање, у складу са овом одлуком, доноси и потписује министар финансија.

 

V

 

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство финансија, у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

 

VI

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-1313/19                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. децембар 2019. године                                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                                     Недељко Чубриловић