Одлука о усвајању Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2019. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
16/19
14.02.2019

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11 и 34/17) и члана 25. став 4. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', број: 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), Народна скупштина Републике Српске, на Другој сједници одржаној 14. фебруара 2019. године,  донијела је сљедећу

 

О Д Л У К У

о усвајању Буџета Регулаторне комисије за енергетику

Републике Српске за 2019. годину

 

I

 

Народна скупштина Републике Српске усваја Буџет Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2019. годину.

 

II

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

Број: 02/1-021-131/19                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 14. фебруар 2019. године                        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                             Недељко Чубриловић