Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
53/20
23.05.2020

На основу чл. 70. став 1. тачка 2. и 109. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Тринаестој посебној сједници одржаној 23. маја 2020. године, донијела је сљедећу

 

 

 

О Д Л У К У

о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске

 

 

I

 

У поступку доношења Одлуке о потврђивању Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози да наведена Одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.

 

 

II

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

   

 

Број: 02/1-021-446/20                                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. мај 2020. године                                                                                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                      Недељко Чубриловић