Одлука о потврђивању Уредбe са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању

Верзија за штампањеPDF верзија
53/20
23.05.2020

На основу члана 70. став 1. тачка 2., члана 81. став 2. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Тринаестој посебној сједници одржаној 23. маја 2020. године, донијела  је сљедећу

 

 

О Д Л У К У

о потврђивању Уредбe са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању

 

 

I

 

Потврђује се Уредба са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, број: 01-020-1186/20 од 10. априла 2020. године ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20).

 

II

          

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-397/20                                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. мај 2020. године                                                                                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ             

                                                                                                                                                  Недељко Чубриловић