Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01.-30.06.2019. године

Верзија за штампањеPDF верзија
95/19
31.10.2019

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Седмој редовној сједници, одржаној 31. октобра 2019. године, донијела је сљедећи  

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу

Буџета Републике Српске за период 01.01.-30.06.2019. године

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске  усваја Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01.-30.06.2019. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1079/19                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 31. октобар 2019. године                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                

       Недељко Чубриловић