Закључак о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледoм мјера и активности реализованих током 2017. године, те о оствареним резултатима у приближавању пропис

Верзија за штампањеPDF верзија
30/18
29.03.2018

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Двадесет четвртој сједници, одржаној 29. марта 2018. године, донијела је сљедећи  

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледoм мјера и активности реализованих током 2017. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледoм мјера и активности реализованих током 2017. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 02/1-021-305/18                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 29. март 2018. године                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                      Недељко Чубриловић