Закључак о усвајању Информације о активностима Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадње

Верзија за штампањеPDF верзија
21/18
01.03.2018

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Двадесет трећој сједници, одржаној 1. марта 2018. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Информације о активностима Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадње

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о активностима Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадње.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-178/18                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 1. март 2018. године                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                               Недељко Чубриловић