Narodna skupstina usvojila osam zakona, dva nacrta zakona, dvije strategije i tri nacrta strategija

Datum: 
27.04.2017 - 10:00

Narodna skupština Republike Srpske danas je u prvom dijelu 18. redovne sjednice tokom „Dana za glasanje“ usvojila osam zakona, dva nacrta zakona, dvije strategije i tri nacrta strategija.

Usvojeni su:  Zakon o društvima za osiguranje - po hitnom postupku, Zakon o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju,  Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske,  Zakon o opštoj bezbjednosti proizvoda u Republici Srpskoj, Zakon o turizmu, Zakon o ugostiteljstvu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama i  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha.

Poslanici su usvojili Nacrt zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ekonomsko-socijalnom savjetu, uz  zaključak da se nacrt zakona uputi u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Narodna skupština usvojila je Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021. godine – „Znanje za razvoj“ i Strategiju unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017-2026.

Poslanici su usvojili i Nacrt strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine,  Nacrt strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017-2021. godine, uz zaključak da se uputi u javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Usvojen je Nacrt strategije razvoja kulture Republike Srpske 2017 – 2022.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zaključio je prvi dio 18. redovne sjednice, a nastavak sjednice zakazao za srijedu, 10. maja u 10.00 časova.

PREOSTALE TAČKE DNEVNOG REDA:

- Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u 2016. godini;

- Izvještaj o izvršavanju poslova i zadataka u vezi sa realizacijom popisnih aktivnosti i objavljivanjem rezultata popisa;

- Izvještaj o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012-2016. godina, za period 01.01.2012.godina-31.12.2016. godina;

- Izvještaj o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za period 1.1 – 31.12.2016. godine;

- Poseban izvještaj o usaglašavanju zakona i drugih propisa Republike Srpske sa pravnim standardima za ravnopravnost polova;

- Izvještaj o stanju i položaju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj 2003 – 2016;

- Godišnji izvještaj o aktivnostima Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2016. godinu;

- Informcija o odlukama o pomilovanju u 2016. godini;

- Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2016. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije;

- Informacija o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika januar – decembar 2016. godine;

- Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019) za 2015. i 2016.godinu;

- Informacija o realizaciji Programa razvoja sporta i Strategije razvoja sporta u Republici Srpskoj za 2016. godinu;

-  Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Republike Srpske o prodaji 64,9998% akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva Rudnici željezne rude „Ljubija“, Prijedor, metodom neposrednog odabira kupca;

- Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu podrške zapošljavanju;

- Izbor i imenovanja.

 

Osamnaesta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je u četvrtak, 27. aprila u 10.00 časova raspravom o Nacrtu strategije razvoja kulture Republike Srpske 2017 – 2022.

Poslanici su drugi dan 18. sjednice završili razmatranjem Nacrta strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017-2021. godine.

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić rekla je da su osnovni principi na kojima bi trebalo da se zasniva sistem lokalne samouprave u Srpskoj vladavina prava i djelovanje sa integritetom.

"To podrazumijeva da se organi jedinica lokalne samouprave pridržavaju Ustava, zakona i drugih propisa, da djeluju sa integritetom i pokazuju visoke etičke vrijednosti u svim svojim odlukama i aktivnostima", rekla je Rešićeva obrazlažući u parlamentu Srpske Nacrt strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017-2021. godine.

Ona je dodala da su principi na kojima bi trebalo da se zasniva sistem lokalne samouprave i demokratičnost, efikasnost, samostalnost, javnost, finansijska održivost i sistemski pristup u planiranju i upravljanju lokalnim razvojem.

Nacrt ove strategije treba da bude okvir u kojem će se razvijati sistem lokalne samouprave, ali i osnov za kreiranje strategija razvoja jedinica lokalne samouprave i godišnjih politika i planova razvoja, programa i projekata.

Ove politike i planovi razvoja, programi i projekti treba da budu usklađeni sa dugoročnim razvojnim ciljevima, a strategija treba da posluži i kao dokument koji artikuliše međunarodne obaveze i standarde, kao i proces približavanja EU, te da unapređuje i usklađuje lokalnu stvarnost sa najboljim uporedivim praksama u širem okruženju.

Strategija se bavi i time kako obezbijediti efektivno ostvarivanje nadležnosti jedinica lokalne samouprave, stabilnost njihovog finansiranja, dostupnost i kvalitet javnih usluga svim građanima i efikasnost i odgovornost jedinica lokalne samouprave u upravljanju lokalnim razvojem.

Prije toga, poslanici su razmatrali Nacrt strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine.

Obavljena je rasprava o Prijedlogu strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017-2026.

Stvaranje društva jednakih mogućnosti i ravnopravnog učešća lica sa invaliditetom u građanskim, političkim, ekonomskim, socijalnim i kulturnim oblastima života, osnovni su ciljevi Prijedloga strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Srpskoj za period 2017-2026. godina, koji je razmotrila Narodna skupština.

U obrazloženju Prijedloga strategije se ističe da su njeni principi poštovanje dostojanstva, individualne autonomije i samostalnosti lica sa invaliditetom, borba protiv diskriminacije i marginalizacije, uvažavanje različitosti i prihvatanje invalidnosti, kao dijela ljudske raznovrsnosti i humanosti.

"Ciljevi strategije su određeni u oblastima zakonodavstva, javnog i političkog života, ekonomske samostalnosti, zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije, socijalne zaštite, te sigurnosti i podrške", navodi se u obrazloženju.

Ovim strateškim dokumentom predviđeno je unapređenje u oblastima zdravstvene zaštite i osiguranja, vaspitanja i obrazovanja, kulture i religije, pristupačnosti i informisanja, porodičnog života, sporta i rekreacije, kao i organizacije lica sa invaliditetom.

Prijedlogom strategije planirano je da se strateške aktivnosti finansiraju iz budžeta Republike Srpske u skladu sa nadležnostima određenih ministarstava, te iz sredstava EU, kao i da praćenje realizacije vrši interresorno tijelo Vlade Srpske za podršku licima sa invaliditetom.

Prije toga, obavljena je rasprava o Prijedlogu strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021. godine – „Znanje za razvoj“.

Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić istakao je da je Prijedlog strategije strateški dokument kojim se definišu mehanizmi za podsticanje izvrsnosti, nacionalne i međunarodne vidljivosti u nauci i inovacijama i ciljno orijentisana istraživanja za inovacije u narednom petogodišnjem periodu.

"Razlog za usvajanje navedene strategije nalazi se u činjenici da je istekao četvorogodišnji period za koji je bila donesena ranije važeća Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012-2016. godina i da bi trebalo nastaviti aktivnosti u oblasti naučnoistraživačkog rada i tehnološkog razvoja", rekao je Komić, obrazlažući navedeni dokument u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

On je napomenuo da je ključni preduslov za podsticanje inovacija savremeni institucionalni okvir u ovoj oblasti.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da je dobro što parlament razmatra navedenu strategiju, kao strateški dokument važan za razvoj društva.

"Cilj poslaničke rasprave jeste da se pokuša obezbijediti što više sredstava za realizaciju programa `Znanje za razvoj`. Znam da je u našim uslovima teško pratiti kvalitet drugih koji su u ovoj oblasti ispred nas, ali možemo raditi na tome da im se približimo. Bez razvoja i podrške mladima ovaj prostor nema perspektive", rekao je Čubrilović u raspravi o navedenom dokumentu.

Predsjednik Čubrilović je ocijenio da je Prijedlog strategije dobro i studiozno urađen i da bi ga trebalo podržati.

Poslanici su prvi dan 18. redovne sjednice završili razmatranjem Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ekonomsko-socijalnom savjetu.

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ekonomsko-socijalnom savjetu propisani su uslovi za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i poslodavaca na nivou Republike Srpske.

Obrazlažući ovaj nacrt zakona u Narodnoj skupštini, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović rekao je da je ovaj akt potrebno uskladiti sa Zakonom o radu, kao opštim propisom u ovoj oblasti, koji više ne poznaje pojam "većinski reprezentativni" sindikat i udruženje poslodavaca organizovanih na nivou Srpske.

Savanović je dodao da bi predloženim Nacrtom zakona trebalo propisati i mogućnost osnivanja lokalnih ekonomsko-socijalnih savjeta na teritoriji Republike, za šta je interesovanje već pokazalo nekoliko gradova i opština u Srpskoj.

Izmjenama i dopunama ovog zakona propisuje se i broj članova Savjeta koje imenuju pojedini socijalni partneri u slučaju utvrđivanja reprezentativnosti na nivou Republike za više reprezentativnih sindikata ili udruženja poslodavaca.

Nacrtom je predviđena i dopuna osnovnog zakona s ciljem razvoja društvenog i socijalnog dijaloga o pitanjima značajnim za ostvarivanje ekonomskog i socijalnog položaja zaposlenih i poslodavaca, uslova života i rada, zapošljavanja, profesionalne orijentacije učenika i drugih pitanja važnih na nivou jedinica lokalnih samouprava.
 

Prije toga, obavljena je rasprava o Nacrtu zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj.

Poslanici su razmotrili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha.

Cilj izmjena i dopuna Zakona o zaštiti vazduha je potreba za uspostavljanjem sistema prikupljanja podataka o kvalitetu vazduha u Republici Srpskoj, kao i za izradom inventara koji će poslužiti za izvještavanje nadležnih tijela u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama.

Obrazlažući ovaj prijedlog zakona u Narodnoj skupštini Srpske, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić istakla je da je predloženim izmjenama i dopunama Republički hidrometeorološki zavod određen kao referentni centar Srpske za praćenje kvaliteta vazduha, emisija u vazduh i ublažavanja posljedica klimatskih promjena.

Golićeva je dodala da je Republički hidrometeorološki zavod zadužen i za vršenje razmjene podataka o kvalitetu vazduha i emisijama za potrebe izvještavanja u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama.

Prijedlogom ovog zakona propisani su subjekti obavezni da dostavljaju podatke Republičkom hidrometeorološkom zavodu, o djelatnostima po sektorima, kojim se ispuštaju ili uklanjaju gasovi sa efektom "staklene bašte", kao i obaveza imenovanja lica koja će obavljati poslove u vezi sa dostavljanjem i provjerom navedenih podataka.

Predlagač se prilikom izrade izmjena i dopuna Zakona o zaštiti vazduha rukovodio i načelom "zagađivač plaća", kao jednim od osnovnih načela zaštite životne sredine, a što je regulisano brojnim direktivama EU u toj oblasti.

Prije toga, obavljena je rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama omogućiće izgradnju jedinstvenog, efikasnog, racionalnog i funkcionalnog sistema zaštite, kao i uspostavljanje stručnog i inspekcijskog nadzora u ovoj oblasti.

Obrazlažući ovaj prijedlog zakona u Narodnoj skupštini Srpske, direktor Republičke uprave Civilne zaštite Mile Međed rekao da je cilj ovog prijedloga zakona zaštita ljudi, materijalnih i drugih dobara od elementarne nepogode i drugih nesreća.

On kaže da je ovo zakonsko rješenje potrebno zbog usklađivanja odredaba Zakona o republičkoj upravi, kao i usklađivanja sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima.

Prijedlogom zakona se obezbjeđuju preduslovi za formiranje centra za obuku i intervencije u okviru Republičke uprave Civilne zaštite kao osnovne organizacione jedinice, uspostavljanje efikasnog i funkcionalnog sistema za osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje, kao i primjenu najboljih iskustava i prakse u bližem i daljem okruženju, prije svega EU.

Raspravom o Prijedlogu zakona o ugostiteljstvu, nakon redovne skupštinske pauze, nastavljena je 18. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhaković je naglasio da su zakonskim odredbama pojednostavljeni uslovi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, ukidanjem obaveza u vezi sa kadrovskom osposobljenošću rukovodilaca i lica koja neposredno uslužuju goste u ugostiteljskim objektima.

"Takođe, ukida se obaveza kategorizacije seoskih domaćinstava, odnosno objekata koji pružaju ugostiteljske usluge na selu. Prijedlogom zakona o ugostiteljstvu precizirane su odredbe u vezi sa prodajom i posluživanjem alkoholnih pića licima mlađim od 18 godina", dodao je Gluhaković.

Završena je rasprava o Prijedlogu zakona o turizmu.

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhaković istakao je da je cilj ovog zakona definisanje ukupnih podsticajnih mjera i usmjeravanje razvoja manje razvijenih turističkih područja i specifičnih vidova turizma.

"Prijedlogom zakona su normirane i koncesije u turizmu, preciznije definisan inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona, kao i adekvatna kaznena politika radi suzbijanja sive ekonomije u oblasti turizma", rekao je Gluhaković obrazlažući ovo zakonsko rješenje.

On je naveo da će Ministarstvo trgovine i turizma izdavati licencu za sve turističke agencije koje posluju u Republici Srpskoj.

Poslanici su obavili i raspravu o Prijedlogu zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda u Republici Srpskoj kojim se uređuju opšta bezbjednost proizvoda koji su stavljeni na tržište, kriterijumi za ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda sa opštim zahtjevom za bezbjednost.

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u obezbjeđivanju uslova u kojima će se, u okviru Ustavom zagarantovane slobode kretanja robe i zaštite potrošača, na tržište Republike Srpske plasirati isključivo bezbjedni proizvodi koji su usklađeni sa zahtjevima okruženja i EU.

Prije toga, poslanici su razmatrali Prijedlog zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske.

Cilj Prijedloga zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske je poboljšanje uslova za javni prevoz lica, kao i osavremenjivanje tržišta prevoza u drumskom saobraćaju, čime bi se prevoznicima olakšao i pristup tržištu EU.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić istakao je da se ovim zakonom uređuju uslovi za prevoz lica i stvari u drumskom saobraćaju, kao javni prevoz i prevoz za vlastite potrebe, te način vršenja prevoza.

"Zakonom se uređuju registracija redova vožnje, rad autobuskih stanica i terminala gradskog, odnosno prigradskog prevoza lica, rad stanica tehničkog pregleda vozila na teritoriji Srpske i inspekcijski nadzor", rekao je Trninić, obrazlažući zakonsko rješenje u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

On je naglasio da je razlog za donošenje zakona uspostavljanje tržišta prevoza u drumskom saobraćaju u kom bi se primjenjivali jednaki uslovi i pravila u pogledu pristupa.

"Ovakvim pristupom postigao bi se veći nivo profesionalne osposobljenosti prevoznika, racionalizacija tržišta i poboljšanje kvaliteta usluge, a što je u interesu i prevoznika, ali i korisnika njihovih usluga i privrede uopšte. Postigla bi se i veća bezbjednost drumskog saobraćaja", pojasnio je Trninić.

Poslanici su obavili i raspravu o Prijedlogu zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju Republike Srpske kojim se uređuju poslovi i djelatnost zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

"Ovim aktom uređuje se poslovanje i pravila poslovanja, nadzor nad obavljanjem poslova i djelatnosti zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju", navodi se u obrazloženju zakonskog rješenja.

U obrazloženju se ističe da su zakonom definisani uslovi za izdavanje i prestanak važenja ovlašćenja, odnosno dozvole u zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Željka Stojičić naglasila je da će usvajanjem ovog zakona biti uređeno tržište osiguranja i reosiguranja u Republici Srpskoj.

Ona je ocijenila da je zakon kvalitetno sačinjen.

Nakon održanog "Aktuelnog časa", poslanici su obavili raspravu o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o društvima za osiguranje - po hitnom postupku.

Cilj Prijedloga zakona o dopuni Zakona o društvima za osiguranje jeste ispunjenje obaveza iz Akcionog plana BiH za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca.

Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija istakao je da cilj navedenog zakonskog rješenja jeste i harmonizacija sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preoporukama Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca - FATF.

"To bi doprinijelo uklanjanju BiH sa FATF sive liste", rekao je Tegeltija, obrazlažući navedeno zakonsko rješenje u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

On je naglasio da bi neusvajanje navedenog zakonskog rješenja povećalo rizik da BiH bude stavljena na crnu listu FATF.

O navedenom zakonskom rješenju, koje je u skupštinsku proceduru upućeno po hitnom postupku, nije bilo poslaničke rasprave.

Ako poslanici ne završe raspravu o svim tačkama Dnevnog reda u drugom dijelu zasjedanja koje je zakazano 10., 11. i 12. maja, nastavak 18. sjednice biće održan 16., 17. i 18. maja 2017. godine.