Narodna skupština donijela Odluku o izboru v.d. pravobranioca i izabrala direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske

Datum: 
06.07.2017 - 10:30

Narodna skupština Republike Srpske u nastavku 19. redovne sjednice donijela je Odluku o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izboru vršioca dužnosti pravobranioca Republike Srpske i Odluku o izboru Ljiljane Grbić za vršioca dužnosti pravobranioca Republike Srpske, do izbora pravobranioca.

Narodna skupština za direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske izabrala je Radu Rastoka, a za zamjenika direktora Mladena Kovačevića. Obojica su izabrana na period od pet godina.

Poslanici su za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Republike Srpske izabrali Miodraga V. Simovića, diplomiranog inženjera elektrotehnike, na period od pet godina.

Savo Minić razriješen je dužnosti spoljnog člana Odbora za lokalnu samoupravu, a za spoljnog člana u Odboru izabran je Ranko Karapetrović.

Narodna skupština usvojila je novi Zakon o notarima uz amandaman kojim služba notara prestaje navršenjem 65 godina života, a ne 70 kako je bilo predloženo.

Poslanici su usvojili i amandman da Ministarstvo pravde u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona ima obavezu da organizuje i sprovede konkurs za popunu upražnjenih mjesta notara, imajući u vidu činjenicu da su još uvijek nepopunjena 33 notarska mjesta.

Usvojen je Zaključak po kojem Vlada Republike Srpske treba da preispita Uredbu koja reguliše naknade notara.

Narodna skupština primila je k znanju Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji finansijskih izvještaja Javnog preduzeća „Robne rezerve Republike Srpske“ a.d. Banja Luka za period 01.01 – 31.12.2015. godine uz Zaključake kojim se od Glavne službe za reviziju zahtjeva da ovaj izvještaj uputi Glavnom republičkom tužiocu Republike Srpske.

Zaključkom se Narodna skupština obavezala je Vladu Republike Srpske da preko nadležnih ministarstava istraži sve eventualne nezakonite radnje kako bi se stvorili uslovi za procesuiranje odgovornih, te da u što kraćem roku uradi sve što je neophodno da bi se uspostavili uslovi za funkcionisanje Robnih rezervi.

Usvojeno je više nacrta zakona: Nacrt zakona o gasu; Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sudovima Republike Srpske; Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara.

Narodna skupština usvojila je Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2016. godinu i Izvještaj o izvršenju plana rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2016. godine.

Poslanici su usvojili i dvije informacije i jednu strategiju: Informaciju o realizaciji zajedničkih projekata rješavanja stambenih pitanja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika i  Informaciju o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013.-2022. godina u 2016. godini, te  Strategiju upravljanja otpadom za period 2017-2026. godine.

Narodna skupština donijela je Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu podrške zapošljavanja uz Zaključak da Vlada Republike Srpske jednom godišnje izvještava Narodnu skupštinu o implementaciji Projekta podrške zapošljavanju.