Јавни позив за акредитовање цивилног сектора за праћење рада парламента у 2017. години истиче 1. децембра

Датум: 
28.11.2016 - 13:15

На основу одлуке Колегијума Народне скупштине Републике Српске 1. децембра истиче рок за акредитовање за праћење рада Народне скупштине у 2017. години, који је предсједник Народне скупштине Недељко Чубриловић упутио невладиним организацијама, удружењима грађана, синдикатима и другима удружењима, регистрованим у складу са Законом о удружењима и фондацијама 11. новембра.

Удружења до 1.12.2016. године могу упутити захтјев за присуство сједницама одбора или сједницама Народне скупштине у 2017. години (акредитација за текућу годину), на адресу:  

Народна скупштина Републике Српске,

за Колегијум,

Ул. Вука Караџића 2,

78000 Бања Лука.

С обзиром на просторне услове у којима дјелују одбори Народне скупштине, као и Народна скупштина, те временски распоред њиховог рада, Удружењима се сугерише да свој интерес усмјере ка скупштинским одборима, док у смислу сједница Народне скупштине дјелују само изузетно.

Посебан статус, у смислу одобрења присуства и обраћања Народној скупштини, могу стећи удружења од јавног интереса, на основу  Закона.

Неопходно је да удружења у својим захтјевима за присуство, да би се исти могли узети у обзир (као ваљани), наведу:

-        пуни назив и адресу Удружења,

-        датум и мјесто регистрације Удружења, с овјереном фотокопијом регистрације,

-        одговорно лице или лица у Удружењу,

-        програм Удружења,

-        назив одбора Народне скупштине за који изражавају интерес, са образложењем тема за које су заинтересовани,

-        величину и број чланова Удружења,

-        контакт телефон и Е-маил адресу.

Горе наведени услови представљају обавезну форму захтјева који се доставља Народној скупштини Реублике Српске.

Субјекти који су добили акредитацију у 2016. години, обавезни су да, уз захтјев за присуство поднесу пуни назив, адресу Удружења и одговорно лице или лица, контакт телефон и e-mail адресу, као услов за ваљаност захтјева.

Неблаговремени и непотпуни захтјеви неће се узимати у обзир.

Колегијум Народне скупштине ће, уважавајући све елементе наведене у захтјевима, те факторе простора и времена, утврдити којим ће удружењима, у којим одборима и по којим темама бити одобрено присуство у 2017. години.

Одобравање присуства сједницама не значи аутоматски и право обраћања Удружења на сједницама одбора или сједницама Народне скупштине, већ се ово право може стећи по накнадном одобрењу Колегијума, у смислу члана 34. Пословника, у сваком појединачном случају и након сваког појединачног захтјева.

Одобравањем присуства сједницама одбора или сједницама Народне скупштине, Народна скупштина Републике Српске не преузима никакву финансијску обавезу према Удружењима којима се даје одобрење.