Расписан конкурс за избор два члана Комисије за жалбе

Датум: 
23.08.2017 - 15:00

Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске расписала је јавни конкурс за избор два члана Комисије за жалбе.

 

На основу члана 17. став 3. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 73/08), члана 56. став 5. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 31/11 и 34/17) и Одлуке  Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске, број: 02/4.01-1-011-1419-3/17 од 20. јула  2017. године, Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор два члана  Комисије за жалбе

 

I – Расписује се Јавни конкурс ради избора два члана

      Комисије за жалбе

          Комисија за жалбе састоји се од предсједника и четири члана која су стручним, радним и моралним квалитетима доказали своју непристрасност и савјесност.

          Мандат чланова Комисије  траје четири године.

II – ОПИС ПОСЛОВА КОМИСИЈЕ ЗА ЖАЛБЕ

          Против првостепене одлуке Комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти  Републике Српске, жалба се може изјавити Комисији за жалбе

III - ОПШТИ УСЛОВИ

Кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:

 • да је држављанин Републике Српске и БиХ,
 • да има општу здравствену способност,
 • да се против кандидата не води кривични поступак,
 • предсједник и чланови Комисије не могу бити лица која су осуђивана за кривична дјела на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за наведене функције
 • да против кандидата није изречена дисциплинска мјера за тежу повреду радне дужности.

IV - ПОСЕБНИ УСЛОВИ

          Кандидати, поред општих, морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

          - предсједник и чланови Комисије могу бити бити лица која су стручним, радним и моралним квалитетима доказала своју непристрасност и савјесност. Најмање један члан Комисије мора бити дипломирани правник са положеним правосудним испитом,

          - најмање три године радног искуства,

          - познавање области о спречавању сукоба интереса у органима  власти Републике Српске,

          - доказани резултати рада на ранијим пословима,

          - чланови Комисије не могу бити лица из члана 4. т.  а),б) и в)  Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти  Републике Српске  и лица запослена у републичким органима,   

          - предсједник и чланови Комисије не могу обављати дужност у органима странке, удружења  или фондације које су организационо или финансијски повезани са странком, не могу  бити укључени у било какву страначку активност, нити смију бити у сукобу интереса у смислу Закона о спречавању сукоба  интереса у органима власти Републике Српске.

V- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

          Уз пријаву на конкурс, са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњењу општих и посебних услова:

 • овјерену копију дипломе,
 • биографију о кретању у служби,
 • увјерење о држављанству,
 • овјерену копију личне карте,
 • увјерење да нису осуђивани за кривично дјело, односно да се против њих не води кривични поступак,
 • евентуалне препоруке релевантних  институција или  институција и органа у којима су раније радили или раде.

          Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, односно који буду испуњавали наведене услове, Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске ће обавити разговор - интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

VI -  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

          Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег  објављивања конкурса у  „Службеном  гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.

          Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Конкурс ће бити  објављен и на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net.

Пријаве са доказима  достављају се  лично или путем поште на адресу:

Народна скупштина Републике Српске

 • Комисија за избор и именовање, са назнаком „Пријава на конкурс“, „НЕ ОТВАРАТИ“

Улица Вука Караџића број 2

Бања Лука

Неблаговремене пријаве  и пријаве са непотпуном документацијом се неће узимати у разматрање. Подносиоци пријава са којима се не ступи у контакт у одређеном року, а након рока за подношење пријава, неће бити узете у разматрање у дањем процесу избора. 

Број: 02/4.01-1-011-1419-4/17                      ПРЕДСЈЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Датум: 20. јул 2017. године                            Радован Вуковић,с.р.