Позитиван ревизорски извјештај Народне скупштине за 2016. годину

Датум: 
16.03.2017 - 13:45

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске оцијенила је позитивиним Извјештај о ревизији финансијских извјештаја Народне скупштине са стањем на дан 31. децембра 2016. године.

Главна служба је оцијенила да су активности, финансијске трансакције и информације приказане у финансијским извјештајима Народне скупштине у свим материјалним аспектима у складу са прописима којима су регулисане.

Уз позитиван ревизорски извјештај, Главна служба за ревизију јавног сектора препоручила је генералном секратару да предложи Административној комисији Народне скупштине да се за остале трошкове по Одлуци о начину и критеријумима за расподијелу средстава за рад посланичких клубова и посланичких група дефинишу трошкови који се могу сматрати „осталим“.

Такође је препоручено да се приликом измирење обавеза из претходне године врши исказивање издатака по основу измирења обавеза из ранијих година.