Народна скупштина усвојила осам закона, два нацрта закона, двије стратегије и три нацрта стратегија

Датум: 
27.04.2017 - 13:45

Народна скупштина Републике Српске данас је у првом дијелу 18. редовне сједнице током „Дана за гласање“ усвојила осам закона, два нацрта закона, двије стратегије и три нацрта стратегија.

Усвојени су:  Закон о друштвима за осигурање - по хитном поступку, Закон о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању,  Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске,  Закон о општој безбједности производа у Републици Српској, Закон о туризму, Закон о угоститељству, Закон о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и  Закон о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха.

Посланици су усвојили Нацрт закона о ветеринарству у Републици Српској и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Економско-социјалном савјету, уз  закључак да се нацрт закона упути у јавну расправу у трајању од 30 дана.

Народна скупштина усвојила је Стратегију научног и технолошког развоја Републике Српске 2017-2021. године – „Знање за развој“ и Стратегију унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017-2026.

Посланици су усвојили и Нацрт стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године,  Нацрт стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017-2021. године, уз закључак да се упути у јавну расправу у трајању од 60 дана. Усвојен је Нацрт стратегије развоја културе Републике Српске 2017 – 2022.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић закључио је први дио 18. редовне сједнице, а наставак сједнице заказао за сриједу, 10. маја у 10.00 часова.

ПРЕОСТАЛЕ ТАЧКЕ ДНЕВНОГ РЕДА:

- Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске у 2016. години;

- Извјештај о извршавању послова и задатака у вези са реализацијом пописних активности и објављивањем резултата пописа;

- Извјештај о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012-2016. година, за период 01.01.2012.година-31.12.2016. година;

- Извјештај о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за период 1.1 – 31.12.2016. године;

- Посебан извјештај о усаглашавању закона и других прописа Републике Српске са правним стандардима за равноправност полова;

- Извјештај о стању и положају припадника националних мањина у Републици Српској 2003 – 2016;

- Годишњи извјештај о активностима Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2016. годину;

- Информција о одлукама о помиловању у 2016. години;

- Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2016. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније;

- Информација о реализацији Основа програма социјалног збрињавања радника јануар – децембар 2016. године;

- Информација о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014-2019) за 2015. и 2016.годину;

- Информација о реализацији Програма развоја спорта и Стратегије развоја спорта у Републици Српској за 2016. годину;

-  Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Владе Републике Српске о продаји 64,9998% акција основног капитала акционарског друштва Рудници жељезне руде „Љубија“, Приједор, методом непосредног одабира купца;

- Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту подршке запошљавању;

- Избор и именовања.

 

Осамнаеста редовна сједница Народне скупштине Републике Српске настављена је у четвртак, 27. априла у 10.00 часова расправом о Нацрту стратегије развоја културе Републике Српске 2017 – 2022.

Посланици су други дан 18. сједнице завршили разматрањем Нацртa стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017-2021. године.

Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Лејла Решић рекла је да су основни принципи на којима би требало да се заснива систем локалне самоуправе у Српској владавина права и дјеловање са интегритетом.

"То подразумијева да се органи јединица локалне самоуправе придржавају Устава, закона и других прописа, да дјелују са интегритетом и показују високе етичке вриједности у свим својим одлукама и активностима", рекла је Решићева образлажући у парламенту Српске Нацрт стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017-2021. године.

Она је додала да су принципи на којима би требало да се заснива систем локалне самоуправе и демократичност, ефикасност, самосталност, јавност, финансијска одрживост и системски приступ у планирању и управљању локалним развојем.

Нацрт ове стратегије треба да буде оквир у којем ће се развијати систем локалне самоуправе, али и основ за креирање стратегија развоја јединица локалне самоуправе и годишњих политика и планова развоја, програма и пројеката.

Ове политике и планови развоја, програми и пројекти треба да буду усклађени са дугорочним развојним циљевима, а стратегија треба да послужи и као документ који артикулише међународне обавезе и стандарде, као и процес приближавања ЕУ, те да унапређује и усклађује локалну стварност са најбољим упоредивим праксама у ширем окружењу.

Стратегија се бави и тиме како обезбиједити ефективно остваривање надлежности јединица локалне самоуправе, стабилност њиховог финансирања, доступност и квалитет јавних услуга свим грађанима и ефикасност и одговорност јединица локалне самоуправе у управљању локалним развојем.

Прије тога, посланици су разматрали Нацрт стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године.

Обављена је расправа о Приједлогу стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017-2026.

Стварање друштва једнаких могућности и равноправног учешћа лица са инвалидитетом у грађанским, политичким, економским, социјалним и културним областима живота, основни су циљеви Приједлога стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Српској за период 2017-2026. година, који је размотрила Народна скупштина.

У образложењу Приједлога стратегије се истиче да су њени принципи поштовање достојанства, индивидуалне аутономије и самосталности лица са инвалидитетом, борба против дискриминације и маргинализације, уважавање различитости и прихватање инвалидности, као дијела људске разноврсности и хуманости.

"Циљеви стратегије су одређени у областима законодавства, јавног и политичког живота, економске самосталности, запошљавања и професионалне рехабилитације, социјалне заштите, те сигурности и подршке", наводи се у образложењу.

Овим стратешким документом предвиђено је унапређење у областима здравствене заштите и осигурања, васпитања и образовања, културе и религије, приступачности и информисања, породичног живота, спорта и рекреације, као и организације лица са инвалидитетом.

Приједлогом стратегије планирано је да се стратешке активности финансирају из буџета Републике Српске у складу са надлежностима одређених министарстава, те из средстава ЕУ, као и да праћење реализације врши интерресорно тијело Владе Српске за подршку лицима са инвалидитетом.

Прије тога, обављена је расправа о Приједлогу стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017-2021. године – „Знање за развој“.

Министар науке и технологије Републике Српске Јасмин Комић истакао је да је Приједлог стратегије стратешки документ којим се дефинишу механизми за подстицање изврсности, националне и међународне видљивости у науци и иновацијама и циљно оријентисана истраживања за иновације у наредном петогодишњем периоду.

"Разлог за усвајање наведене стратегије налази се у чињеници да је истекао четворогодишњи период за који је била донесена раније важећа Стратегија научног и технолошког развоја Републике Српске 2012-2016. година и да би требало наставити активности у области научноистраживачког рада и технолошког развоја", рекао је Комић, образлажући наведени документ у Народној скупштини Републике Српске.

Он је напоменуо да је кључни предуслов за подстицање иновација савремени институционални оквир у овој области.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић сматра да је добро што парламент разматра наведену стратегију, као стратешки документ важан за развој друштва.

"Циљ посланичке расправе јесте да се покуша обезбиједити што више средстава за реализацију програма `Знање за развој`. Знам да је у нашим условима тешко пратити квалитет других који су у овој области испред нас, али можемо радити на томе да им се приближимо. Без развоја и подршке младима овај простор нема перспективе", рекао је Чубриловић у расправи о наведеном документу.

Предсједник Чубриловић је оцијенио да је Приједлог стратегије добро и студиозно урађен и да би га требало подржати.

Посланици су први дан 18. редовне сједнице завршили разматрањем Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о Економско-социјалном савјету.

Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о Економско-социјалном савјету прописани су услови за утврђивање репрезентативности синдиката и послодаваца на нивоу Републике Српске.

Образлажући овај нацрт закона у Народној скупштини, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Миленко Савановић рекао је да је овај акт потребно ускладити са Законом о раду, као општим прописом у овој области, који више не познаје појам "већински репрезентативни" синдикат и удружење послодаваца организованих на нивоу Српске.

Савановић је додао да би предложеним Нацртом закона требало прописати и могућност оснивања локалних економско-социјалних савјета на територији Републике, за шта је интересовање већ показало неколико градова и општина у Српској.

Измјенама и допунама овог закона прописује се и број чланова Савјета које именују поједини социјални партнери у случају утврђивања репрезентативности на нивоу Републике за више репрезентативних синдиката или удружења послодаваца.

Нацртом је предвиђена и допуна основног закона с циљем развоја друштвеног и социјалног дијалога о питањима значајним за остваривање економског и социјалног положаја запослених и послодаваца, услова живота и рада, запошљавања, професионалне оријентације ученика и других питања важних на нивоу јединица локалних самоуправа.
 

Прије тога, обављена је расправа о Нацрту закона о ветеринарству у Републици Српској.

Посланици су размотрили Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха.

Циљ измјена и допуна Закона о заштити ваздуха је потреба за успостављањем система прикупљања података о квалитету ваздуха у Републици Српској, као и за израдом инвентара који ће послужити за извјештавање надлежних тијела у складу са преузетим међународним обавезама.

Образлажући овај приједлог закона у Народној скупштини Српске, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Сребренка Голић истакла је да је предложеним измјенама и допунама Републички хидрометеоролошки завод одређен као референтни центар Српске за праћење квалитета ваздуха, емисија у ваздух и ублажавања посљедица климатских промјена.

Голићева је додала да је Републички хидрометеоролошки завод задужен и за вршење размјене података о квалитету ваздуха и емисијама за потребе извјештавања у складу са преузетим међународним обавезама.

Приједлогом овог закона прописани су субјекти обавезни да достављају податке Републичком хидрометеоролошком заводу, о дјелатностима по секторима, којим се испуштају или уклањају гасови са ефектом "стаклене баште", као и обавеза именовања лица која ће обављати послове у вези са достављањем и провјером наведених података.

Предлагач се приликом израде измјена и допуна Закона о заштити ваздуха руководио и начелом "загађивач плаћа", као једним од основних начела заштите животне средине, а што је регулисано бројним директивама ЕУ у тој области.

Прије тога, обављена је расправа о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама.

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама омогућиће изградњу јединственог, ефикасног, рационалног и функционалног система заштите, као и успостављање стручног и инспекцијског надзора у овој области.

Образлажући овај приједлог закона у Народној скупштини Српске, директор Републичке управе Цивилне заштите Миле Међед рекао да је циљ овог приједлога закона заштита људи, материјалних и других добара од елементарне непогоде и других несрећа.

Он каже да је ово законско рјешење потребно због усклађивања одредаба Закона о републичкој управи, као и усклађивања са Законом о полицији и унутрашњим пословима.

Приједлогом закона се обезбјеђују предуслови за формирање центра за обуку и интервенције у оквиру Републичке управе Цивилне заштите као основне организационе јединице, успостављање ефикасног и функционалног система за осматрање, обавјештавање и узбуњивање, као и примјену најбољих искустава и праксе у ближем и даљем окружењу, прије свега ЕУ.

Расправом о Приједлогу закона о угоститељству, након редовне скупштинске паузе, настављена је 18. редовна сједница Народне скупштине Републике Српске.

Министар трговине и туризма Републике Српске Предраг Глухаковић је нагласио да су законским одредбама поједностављени услови за обављање угоститељске дјелатности, укидањем обавеза у вези са кадровском оспособљеношћу руководилаца и лица која непосредно услужују госте у угоститељским објектима.

"Такође, укида се обавеза категоризације сеоских домаћинстава, односно објеката који пружају угоститељске услуге на селу. Приједлогом закона о угоститељству прецизиране су одредбе у вези са продајом и послуживањем алкохолних пића лицима млађим од 18 година", додао је Глухаковић.

Завршена је расправа о Приједлогу закона о туризму.

Министар трговине и туризма Републике Српске Предраг Глухаковић истакао је да је циљ овог закона дефинисање укупних подстицајних мјера и усмјеравање развоја мање развијених туристичких подручја и специфичних видова туризма.

"Приједлогом закона су нормиране и концесије у туризму, прецизније дефинисан инспекцијски надзор над примјеном одредаба овог закона, као и адекватна казнена политика ради сузбијања сиве економије у области туризма", рекао је Глухаковић образлажући ово законско рјешење.

Он је навео да ће Министарство трговине и туризма издавати лиценцу за све туристичке агенције које послују у Републици Српској.

Посланици су обавили и расправу о Приједлогу закона о општој безбједности производа у Републици Српској којим се уређују општа безбједност производа који су стављени на тржиште, критеријуми за оцјењивање усаглашености производа са општим захтјевом за безбједност.

Основни разлог за доношење овог закона садржан је у обезбјеђивању услова у којима ће се, у оквиру Уставом загарантоване слободе кретања робе и заштите потрошача, на тржиште Републике Српске пласирати искључиво безбједни производи који су усклађени са захтјевима окружења и ЕУ.

Прије тога, посланици су разматрали Приједлог закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске.

Циљ Приједлога закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске је побољшање услова за јавни превоз лица, као и осавремењивање тржишта превоза у друмском саобраћају, чиме би се превозницима олакшао и приступ тржишту ЕУ.

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Неђо Трнинић истакао је да се овим законом уређују услови за превоз лица и ствари у друмском саобраћају, као јавни превоз и превоз за властите потребе, те начин вршења превоза.

"Законом се уређују регистрација редова вожње, рад аутобуских станица и терминала градског, односно приградског превоза лица, рад станица техничког прегледа возила на територији Српске и инспекцијски надзор", рекао је Трнинић, образлажући законско рјешење у Народној скупштини Републике Српске.

Он је нагласио да је разлог за доношење закона успостављање тржишта превоза у друмском саобраћају у ком би се примјењивали једнаки услови и правила у погледу приступа.

"Оваквим приступом постигао би се већи ниво професионалне оспособљености превозника, рационализација тржишта и побољшање квалитета услуге, а што је у интересу и превозника, али и корисника њихових услуга и привреде уопште. Постигла би се и већа безбједност друмског саобраћаја", појаснио је Трнинић.

Посланици су обавили и расправу о Приједлогу закона о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању Републике Српске којим се уређују послови и дјелатност заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању и реосигурању.

"Овим актом уређује се пословање и правила пословања, надзор над обављањем послова и дјелатности заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању и реосигурању", наводи се у образложењу законског рјешења.

У образложењу се истиче да су законом дефинисани услови за издавање и престанак важења овлашћења, односно дозволе у заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању.

Потпредсједник Народне скупштине Републике Српске Жељка Стојичић нагласила је да ће усвајањем овог закона бити уређено тржиште осигурања и реосигурања у Републици Српској.

Она је оцијенила да је закон квалитетно сачињен.

Након одржаног "Актуелног часа", посланици су обавили расправу о Приједлогу закона о допуни Закона о друштвима за осигурање - по хитном поступку.

Циљ Приједлога закона о допуни Закона о друштвима за осигурање јесте испуњење обавеза из Акционог плана БиХ за отклањање недостатака у борби против прања новца.

Министар финансија Републике Српске Зоран Тегелтија истакао је да циљ наведеног законског рјешења јесте и хармонизација система спречавања прања новца и финансирања тероризма са стандардима и преопорукама Радне групе за финансијске мјере против прања новца - ФАТФ.

"То би допринијело уклањању БиХ са ФАТФ сиве листе", рекао је Тегелтија, образлажући наведено законско рјешење у Народној скупштини Републике Српске.

Он је нагласио да би неусвајање наведеног законског рјешења повећало ризик да БиХ буде стављена на црну листу ФАТФ.

О наведеном законском рјешењу, које је у скупштинску процедуру упућено по хитном поступку, није било посланичке расправе.

Ако посланици не заврше расправу о свим тачкама Дневног реда у другом дијелу засједања које је заказано 10., 11. и 12. маја, наставак 18. сједнице биће одржан 16., 17. и 18. маја 2017. године.