Приједлог одлуке о усвајању Нацрта просторног плана подручја посебне намјене "Аеродром Бања Лука"

Верзија за штампањеPDF верзија
18.10.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 204, 205. и 206. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет другој сједници одржаној 18. октобра 2017.  године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

у вези са Одлуком  о усвајању Нацрта просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром Бања Лука“

 

  1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром Бања Лука“, упути на јавну расправу, јер се наведеним Нацртом просторног плана уређују питања  која су од посебног значаја  за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције;
  2. Нацрт  просторног плана  објављен  је  на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net;
  3. Јавна расправа ће се спровести  у року од 60 дана;  
  4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, које се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог просторног плана, извјештај о резултатима јавне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој;
  5. Овај  закључак  ступа  на  снагу  даном доношења, а објавиће се у "Службеном  гласнику  Републике  Српске", једним дневним новинама  и на web-страници Народне скупштине Републике Српске

 

 

Број: 02/1-021-1108/17                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. октобар 2017. године                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                        Недељко Чубриловић