Нацрт стратегије управљања отпадом за период 2017 - 2026. године

Верзија за штампањеPDF верзија
16.02.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 204, 205. и 206. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Шеснаестој сједници одржаној 16. фебруара 2017.  године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

у вези Нацрта стратегије управљања отпадом

за период 2017-2026. година

  1.  Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт стратегије управљања отпадом 2017-2026. година, упути на јавну расправу, јер се наведеним Нацртом стратегије уређују питања  која су од посебног значаја  за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције;
  2. Нацрт  стратегије  објављен  је  на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net;
  3. Јавна расправа ће се спровести  у року од 60 дана;  
  4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, које се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог стратегије, извјештај о резултатима јавне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој;
  5. Овај  закључак  ступа  на  снагу  даном доношења, а објавиће се у "Службеном  гласнику  Републике  Српске", једним дневним новинама  и на web-страници Народне скупштине Републике Српске.

 

Број:02/1-021-161/17                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 16. фебруар 2017. године                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                     Недељко Чубриловић