Нацрт кривичног законика Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
09.02.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 204, 205. и 206. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Шеснаестој сједници одржаној 9. фебруара 2017.  године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

у вези Нацрта Кривичног законика Републике Српске

  1.  Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт Кривичног законика Републике Српске, упути на јавну расправу, јер се наведеним Нацртом уређују питања  која су од посебног значаја  за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције;
  2. Нацрт  Кривичног  законика  Републике  Српске  објављен  је  на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net;
  3. Јавна расправа ће се спровести  у року од 90 дана;  
  4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Министарство правде, које се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз Приједлог Кривичног законика Републике Српске, извјештај о резултатима јавне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој;
  5. Овај  закључак  ступа  на  снагу  даном доношења, а објавиће се у "Службеном  гласнику  Републике  Српске", једним дневним новинама  и на web-страници Народне скупштине Републике Српске.

 

Број:02/1-021-132/17                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 9. фебруар 2017. године                           НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                     Недељко Чубриловић