Нацрт закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству - приједлог предсједника Републике

Верзија за штампањеPDF верзија
20.07.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 204, 205. и 206. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесетој сједници одржаној 20. јула 2017.  године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

у вези Нацрта закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству

 

  1.  Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, упути на јавну расправу, јер се наведеним Нацртом закона уређују питања  која су од посебног значаја  за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције;
  2. Нацрт  закона  објављен  је  на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net;
  3. Јавна расправа ће се спровести  у року од 60 дана;  
  4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Кабинет предсједника Републике Српске, које се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог закона, извјештај о резултатима јавне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој;
  5. Овај  закључак  ступа  на  снагу  даном доношења, а објавиће се у "Службеном  гласнику  Републике  Српске", једним дневним новинама  и на web-страници Народне скупштине Републике Српске.

 

Број: 02/1-021-810 /17                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20.  јули 2017. године                                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                      Недељко Чубриловић