Нацрт закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела

Верзија за штампањеPDF верзија
22.02.2018

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 204, 205. и 206. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет трећој сједници одржаној  22. фебруара 2018.  године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

у вези  са Нацртом закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела

  1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, упути на јавну расправу, јер се наведеним Нацртом закона уређују питања  која су од посебног значаја  за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције;
  2. Нацрт  закона  објављен  је  на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net;
  3. Јавна расправа ће се спровести  у року од 30 дана;  
  4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Министарство правде, које се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог закона, извјештај о резултатима јавне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој;
  5. Овај  закључак  ступа  на  снагу  даном доношења, а објавиће се у "Службеном  гласнику  Републике  Српске", једним дневним новинама  и на web-страници Народне скупштине Републике Српске.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-146/18                                                ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 22. фебруар 2018. године                        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                          Недељко Чубриловић