Одлука о усвајању Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2017. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
21/17
21.02.2017

 

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11) и члана 25. став 4. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', број: 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), Народна скупштина Републике Српске, на Шеснаестој сједници одржаној 21. фебруара 2017. године,  донијела је сљедећу

О Д Л У К У

о усвајању Буџета Регулаторне комисије за енергетику

Републике Српске за 2017. годину

 

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Буџет Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2017. годину.

II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број: 02/1-021-183/17                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 21. фебруар 2017. године                        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                          Недељко Чубриловић