Одлука о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци за додатно финансирање по Пројекту болница/Б у Репупблици Српској FIN° 31.526 BА

Верзија за штампањеPDF верзија
1/17
28.12.2016

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), и чл. 15. и 17. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 52/14), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет првој посебној сједници, одржаној 28. децембра 2016. године, донијела је

ОДЛУКУ

О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА

ЕВРОПСКОЈ ИНВЕСТИЦИОНОЈ БАНЦИ ЗА ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ ПО ПРОЈЕКТУ БОЛНИЦА/Б  У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ (FIN° 31.526 BА)

I

Прихвата се задужење Републике Српске према Европској инвестиционој банци (у даљем тексту: EIB) за додатно финансирање по Пројекту болница/Б у Републици Српској (у даљем тексту: Пројекат/Б) у износу од 15.000.000 евра.

II

          Циљ Пројекта/Б је да се обезбиједи техничко-економски блок у капацитету који је неопходан за оптимално функционисање свих садржаја који чине Универзитетски клинички центар Републике Српске, заједно са будућим Медицинским кампусом.

III

Кредитна средства из тачке I ове одлуке намијењена су за финансирање реконструкцијe и доградњe постојећег или изградњу новог техничко-економског блока Универзитетског клиничког центра Републике Српске и његово опремање.

IV

1) Кредитна средства из тачке I ове одлуке одобравају се Републици Српској под сљедећим условима:

 1. у случају отплате транше у ануитетима:
 • рок отплате 25 година,
 • период одгоде плаћања шест година, уз могућност продужења,
 • отплата транше ће се вршити у складу са табелом амортизације коју ће EIB доставити након исплате сваке транше, а њоме ће се дефинисати: валута, датум исплате, износ, рокови отплате и каматна стопа за конкретну траншу,
 • плаћање главнице и камате: тромјесечно, полугодишње или годишње,
 1. у случају отплате транше у цијелости:
 • рок отплате најраније три године од датума повлачења транше, а најкасније 15 година од датума повлачења транше,
 • плаћање камате: тромјесечно, полугодишње или годишње,
 1. у оба случаја:
 • камата: фиксна или промјенљива (EURIBOR за евро, LIBOR за USD или LIBOR за GBP, у зависности у којој валути се повлачи кредит) са фиксним интервалом, израчуната по процедури EIB-а,
 • кредит се повлачи у траншама и то највише у пет транши у минималном износу од 3.000.000 евра,
 • приликом повлачења сваке транше Република Српска ће се опредијелити за валуту повлачења и отплате, камату и датуме плаћања,
 • из кредитних средстава не могу се плаћати: царине, порези и друге накнаде за радове, услуге и робу финансиране по Пројекту/Б и
 • затезна камата: EURIBOR + 2% годишње, односно фиксна камата + 2% годишње, а према правилима EIB-а.

2) Показатељи стања дуга (коначни подаци):

 • јавни дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу на дан 30. септамбар 2016. године износи 4.330,95 мил. KM (45,60% процијењеног БДП-a za 2016. годину) и
 • укупан дуг Републике Српске на дан 30. септембар 2016. године износи 5.381,05 мил. KM (56,65% процијењеног БДП-a за 2016. годину).

V

У току примјене Пројекта/Б, Република Српска ће обезбиједити сопствена средства за кофинансирање Пројекта/Б намијењена за плаћање ПДВ-а.

VI

   Крајњи корисник и дужник по кредиту је Република Српска.

VII

            Предвиђено је да се Пројекат/Б реализује до краја 2019. године.

VIII

            Пројекат ће реализовати Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске.

IX

            Овлашћује се министар финансија за потписивање:

 • Уговора о финансирању између Европске инвестиционе банке (EIB), Босне и Херцеговине и Републике Српске по Пројекту/Б и
 • Супсидијарног уговора по Пројекту/Б између Босне и Херцеговине и Републике Српске.

X

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство здравља и социјалне заштите и Министарство финансија.

XI

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број:02/1-021-1583/16                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 28. децембар 2016. године                                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                  Недељко Чубриловић