Одлука о избору правобраниоца Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
75/17
20.07.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чланова 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), а у вези са чланом 28. ст. 1., 4. и 5. Закона о правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 16/05, 77/06, 119/08 и 78/11), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске, на Двадесетој сједници,  одржаној  20. јула 2017.  године,  донијела   је   сљедећу

 

О Д Л У К У

o избору правобраниоца Републике Српске

 

I

 

За правобраниоца Републике Српске изабран је Милимир Говедарица, на период од четири године.

 

                                                                                                                                                                                II

 

Ова одлука ступа на  снагу осмог дана  од  дана  објављивања

у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-829 /17                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. јул 2017. године                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                               Недељко Чубриловић