Одлука о избору Комисије за избор Главног ревизора и замјеника главног ревизора Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
98/17
18.10.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске,  чл. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. ст. 1 и 2.   Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11 и 34/17), а у вези са чланом 10. став 2.  Закона о ревизији јавног сектора  Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 98/05 и 20/14), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет другој сједници, одржаној 18. октобра 2017. године, донијела је сљедећу

 

ОДЛУКУ

о избору Комисије за избор главног ревизора и замјеника главног ревизора  Републике Српске

 

I

 

У Комисију за избор главног ревизора и замјеника главног ревизора Републике Српске, изабрани су:

 

  1. Жељка Стојичић, предсједник,
  2. Вукота Говедарица, члан,
  3. Славко Глигорић, члан,
  4. Недељко Милаковић, члан и
  5. Драган Чавић, члан.

 

 

II

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број: 02/1-021-1114/17                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. октобар 2017. године                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                    Недељко Чубриловић