Одлука о избору Комисије за жалбе

Верзија за штампањеPDF верзија
38/17
05.04.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 8.  Устава Републике Српске,  члана 56. став 1. тачка 5., чл. 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), а у вези са чланом 17. ст. 2. и  3. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“, број 73/08),  а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина  Републике Српске, на Седамнаестој сједници,   одржаној  5. априла 2017. године,   донијела   је   сљедећу 

 

О Д Л У К У

о избору  Комисије за жалбе

 

I

 

        У  Комисију за жалбе изабрани су:

  1. Биљана Васић, предсједник
  2. Даниела Стефановић, члан
  3. Славица Лукић, члан
  4. Муниб Карић,члан и
  5. Милена Мајсторовић,члан.

 

 

II

        Ова одлука ступа на  снагу  осмог   дана  од  дана  објављивања

у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-357/17                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 5. април  2017. године                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                              Недељко Чубриловић