Одлука о избору вршиоца дужности правобраниоца Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
38/17
05.04.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, члана 56. став 1. тачка 5., чл. 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11),  а у  вези са чланом 28.  ст. 1.  Закона о Правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 16/05,77/06,119/08 и 78/11) и чланом 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 25/03), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске,  на Седамнаестој сједници,   одржаној  5. априла  2017.  године,     донијела   је   сљедећу 

 

О Д Л У К У

о избору вршиоца дужности  правобраниоца Републике Српске

 

I

 

        Љиљана Грбић, бира се за вршиоца дужности правобраниоца Републике Српске,  до избора правобраниоца Републике Српске, а најдуже на период од 2 (два) мјесеца.

 

II

 

 

        Ова одлука ступа на  снагу  осмог   дана  од  дана  објављивања

у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-359/17                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 5. април  2017. године                                  НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                              Недељко Чубриловић