Одлука о дугорочном задуживању Републике Српске за 2017. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
1/17
28.12.2016

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске,  чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 31/11), члана 14. тачка г), члана 17. став 1. и члана 19. т. а) и в) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 52/14) Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет првој посебној сједници одржаној 28. децембра 2016. године, доноси

ОДЛУКУ

О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Одобрава се дугорочно задуживање Републике Српске за 2017. годину у максималном износу до 411.100.000 КМ, а наведена средства ће бити употријебљена за намјене прописане чланом 14. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

Прилив средстава по овом основу планиран је Буџетом Републике Српске за 2017. годину у оквиру Финансирања, на позицији 921000 – Примици од дугорочног задуживања.

II

Начини обезбјеђивања средства из тачке I ове одлуке могу бити:

 • кредитно задужење код Међународног монетарног фонда (у даљем тексту: ММФ),
 • кредитно задужење код Свјетске банке,
 • кредитно задужење код финансијских институција уз гаранцију Свјетске банке (енгл. Policy Based Guarantee – РВС),
 • кредитно задужење код домаћих и иностраних кредитора и
 • емисија дугорочних хартија од вриједности.

III

Оквирни услови за дугорочно задуживање Републике Српске су сљедећи:

 1. кредитно задужење код ММФ-а по основу новог аранжмана:
 • максималан рок отплате: до 10 година, укључујући период одгоде плаћања,
 • минималан период одгоде плаћања: до 4,5 године, почев од дана дозначавања сваке транше,
 • каматна стопа: промјенљива, коју одређује ММФ за специјална права вучења (SDR),
 • начин отплате главнице: у више једнаких кварталних или полугодишњих рата,
 • начин отплате камате: квартално/полугодишње,
 • уз остале трошкове које ММФ обрачуна и потврди,
 1. кредитно задужење код Свјетске банке по основу зајма за развојне политике (енгл. Development Policy Loan – DPL):
 • максималан рок отплате: до 30 година,
 • максималан период одгоде плаћања: до 17,5 година, урачунат у рок отплате,
 • каматна стопа: релевантни Еурибор, увећан за варијабилни или фиксни распон,
 • начин отплате главнице: у више полугодишњих рата,
 • начин отплате камате: полугодишње,
 • приступна такса: 0,25% износа кредита, једнократно,
 • комисиона провизија: до 0,50% на одобрена а неповучена средства,
 1. кредитно задужење код финансијских институција уз гаранцију Свјетске банке:
 • максималан рок отплате: до 15 година,
 • каматна стопа: релевантни Еурибор, увећан за варијабилни или фиксни распон,
 • начин отплате главнице:

а.   у више једнаких рата све до доспијећа посљедње рате кредита или

б.   једнократно у укупном износу на дан доспијећа кредита,

 • начин отплате камате: мјесечно/квартално/полугодишње/годишње,
 • приступна такса: 0,25% износа кредита, једнократно,
 • годишња провизија за гаранцију: до 0,70% од износа гаранције,
 • уз минималне остале трошкове реализације задужења,
 1. кредитно задужење код домаћих и иностраних кредитора:
 • максималан рок отплате: до 15 година,
 • минималан период одгоде плаћања: година дана – урачунат у рок отплате,
 • максимална каматна стопа: до 6% годишње,
 • начин отплате главнице:

а.   у више једнаких рата све до доспијећа посљедње рате кредита или

б.   једнократно у укупном износу на дан доспијећа кредита,

 • начин отплате камате: мјесечно/квартално/полугодишње/годишње,
 • уз минималне остале трошкове реализације задужења,
 1. емисијом дугорочних хартија од вриједности – обвезница:
 • максималан рок отплате: до 15 година,
 • максимална каматна стопа: до 6% годишње,
 • начин отплате главнице:

а.   у више једнаких рата све до доспијећа обвезнице или

б.   једнократно у укупном износу на дан доспијећа обвезница,

 • начин отплате камате: годишње,
 • реализација задужења: кроз једну или више сукцесивних емисија,
 • уз минималне остале трошкове реализације задужења.

Стање укупног дуга Републике Српске на дан 30. септембар 2016. године, према коначним подацима износи 5.414,69 милиона КМ, а укупног дуга који подлијеже законском ограничењу износи 5.381,05 милиона КМ или 56,66%  процијењеног БДП-а за 2016. годину (процијењени износ БДП-а за 2016. годину износи  9.498 милиона КМ).

Стање јавног дуга Републике Српске на дан 30. септембар 2016. године, према коначним подацима износи 4.364,59 милиона КМ, а јавног дуга који подлијеже законском ограничењу износи 4.330,95 милиона КМ или 45,60% процијењеног БДП-а за 2016. годину.

IV

Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да са финансијским институцијама из тачке III подт. 1), 2), 3) и 4) ове одлуке договори најповољније кредитне услове.

V

Влада Републике Српске ће донијети посебне одлуке о кредитним задуживањима из тачке III подт. 1), 2), 3) и 4) ове одлуке и емисијама дугорочних хартија од вриједности из тачке III подтачка 5) ове одлуке, у којима ће се детаљније дефинисати кредитни услови и услови под којима се врше појединачне емисије дугорочних хартија од вриједности, а који ће бити у складу са оквирним условима из тачке III ове одлуке.

VI

Влада Републике Српске ће вршити избор између различитих начина обезбјеђивања средстава тако да се средства потребна за намјене из тачке I подтачка 1. ове одлуке осигурају благовремено, уз минималне трошкове и прихватљив ниво ризика.

VII

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство финансија, у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

VIII

Овлашћује се министар финансија да потпише уговоре и осталу документацију неопходну за реализацију кредитног задужења са међународним организацијама и домаћим и иностраним кредиторима, те документацију неопходну за емисију обвезница, а након добијања сагласности Владе Републике Српске.

IX

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број:02/1-021-1581/16                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 28. децембар 2016. године                                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                             Недељко Чубриловић