Закључци након разматрања Извјештаја о раду Агенције за банкарство за период од 1.јануара до 30.јуна 2003. године

Верзија за штампањеPDF верзија
12/04
23.01.2004

Закључци након разматрања Извјештаја о раду Агенције за банкарство за период од 1.јануара до 30.јуна 2003. године

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 161. и 166. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 50/01), а након разматрања Извјештаја о раду Агенције за банкарство за период од 01.01.-30.06.2003. године, Народна скупштина Републике Српске на Тринаестој сједници, одржаној 23. јануара 2004. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Народна скупштина Републике Српске констатује да је у првој половини 2003. године дошло до благог побољшања пословања банака у Републици Српској, а нарочито код показатеља билансне активе, новчаних средстава и депозита. Негативне тенденције забиљежене су код профитабилности, недовољни су пласмани посебно у привреди и знатан дио средстава је непласиран.
  2. Народна скупштина Републике Српске посебно упозорава на високи ниво банкарских камата у Републици Српској, које привреда на оваквом нивоу развијености не може да поднесе. То се посебно односи на камате микрокредитних организација које имају негативан утицај на висину камата код банака. Због тога је потребна јача контрола рада микрокредитних организација од стране Министарства финансија у Влади Републике Српске.
  3. Народна скупштина Републике Српске оцјењује да се банкарски систем у Републици Српској много брже развија од укупног привредног сектора, односно да банке пружају недовољну подршку привредној експанзији и остваривању мјера економске политике. Да би се стање поправило Влада Републике Српске и надлежне институције требају предузимати и сљедеће мјере:
  4. Повећање цензуса, осигурања депозита и резерви банака чиме ће се смањити број банака у Републици Српској.
  5. Успоставе централног регистра и жиро-рачуна чиме ће се онемогућити незаконито пословање привредних субјеката и плаћање створених обавеза.
  6. Народна скупштина Републике Српске сматра да се код вођења рачуна јавних прихода мора обезбиједити слободна конкуренција међу банкама, поштовање Закона о јавним набавкама и мишљење Агенције за банкарство као стручне институције и супервизора банака у Републици Српској. У том смислу Министарство финансија треба омогућити свим банкама које имају кадровске и техничке могућности да воде рачуне јавних прихода за своје клијенте, чиме ће се онемогућити монополски положај банака;
  7. У што краћем року морају се завршити стечајни поступци код четири банке у Републици Српској;
  8. Извршити ревизију приватизације банкарског сектора и предприватизационог стања у банкама, а из процеса приватизације банака искључити све враћене кредите који су прије приватизације били искњижени из биланса банке;
  9. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да сачини програм мјера, који се односи на нови инвестициони циклус у производњи, уз могућност формирања владиног фонда или посебне банке Републике Српске за стимулисање производње и извоза уз повољне кредите и субвенције.
  10. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број службеног гласника: 12/04