Закључак у вези са Буџетом Републике Српске за 2017. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
116/16
24.12.2016

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет првој посебној сједници, одржаној 24. децембра 2016. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

у вези Буџета Републике Српске за 2017. годину

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у 2017. години донесе Уредбу о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до IV категорије.
  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

Број: 02/1-021-1547/16                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 24. децембар  2016. године                             НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                   Недељко Чубриловић