Закључак у вези Извјештаја о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина

Верзија за штампањеPDF верзија
21/18
01.03.2018

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Двадесет трећој сједници, одржаној 1. марта 2018. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

у вези Извјештаја о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске и представнике Републике Српске у институцијама Босне и Херцеговине да у року од 60 дана направе анализу постојећих законских прописа и евентуалне приједлоге за њихову промјену како би се омогућила ефикаснија ревизија и обнављање поступака у предметима ратних злочина, а у вези са новим околностима и чињеницама.

Циљ ове активности је утврђивање стварне истине у појединим предметима, као и утврђивање евентуалне одговорности за лажна свједочења или свједочења под притиском, а која су битно утицала на пресуде у појединим случајевима.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 02/1-021-175/18                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 1. март 2018. године                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                   Недељко Чубриловић