Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-30.06.2017. године

Верзија за штампањеPDF верзија
99/17
18.10.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Двадесет другој сједници, одржаној 18. октобра 2017. године, донијела је сљедећи 

З А К Љ У Ч А К

 о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу

Буџета Републике Српске за период 01.01-30.06.2017. године

 

  1. Народна скупштина Републике Српске  усваја Консолидовани извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-30.06.2017. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

Број: 02/1-021-1103/17                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. октобар 2017. године                                             НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                             Недељко Чубриловић