Закључак о усвајању Информације о реализацији Стратегије борбе против корупције у Републици Српској (2013-2017)

Верзија за штампањеPDF верзија
21/18
01.03.2018

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. ст. 1.и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет трећој сједници одржаној 1. марта 2018.  године, донијела је сљедећи

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Информације о реализацији Стратегије борбе против корупције у Републици Српској (2013-2017)

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију  о реализацији Стратегије борбе против корупцијие у Републици Српској (2013-2017).

 

  1. Овај  закључак  ступа  на  снагу  даном доношења, а објавиће се у "Службеном  гласнику  Републике  Српске".

 

 

Број: 02/1-021-171/18                                             ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 1. март  2018. године                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                     Недељко Чубриловић