Закључак о усвајању Информације о остваривању права избјеглица, расељених лица и повратника

Верзија за штампањеPDF верзија
21/17
21.02.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Шеснаестој сједници, одржаној 21. фебруара 2017. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Информације о остваривању права избјеглица,

расељених лица и повратника

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о остваривању права избјеглица, расељених лица и повратника.
  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

Број: 02/1-021-185/17                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 21. фебруар  2017. године                        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                         Недељко Чубриловић