Закључак о усвајању Извјештајa Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2015. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
113/16
15.12.2016

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Петнаестој сједници, одржаној 15. децембра 2016. године, донијела је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештајa  Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2015. годину

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2015. годину.
  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

Број: 02/1-021-1434/16                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 15. децембар  2016. године                             НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                   Недељко Чубриловић