Закључак о усвајању Извјештаја о стању сектора осигурања у Републици Српској за период 1.1.2016. до 31.12.2016. године, Извјештаја о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период 1.1.2016. до 31.12.2016. године и Извјештаја о финансијском пословањ

Верзија за штампањеPDF верзија
91/17
13.09.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Двадесет првој сједници, одржаној 13. септембра 2017. године, донијела је сљедећи  

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја о стању сектора осигурања у Републици Српској за период 1.1.2016. до 31.12.2016. године, Извјештаја о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период 1.1.2016. до 31.12.2016. године и Извјештаја о финансијском пословању Агенције за осигурање Републике Српске за период 1.1.2016. до 31.12.2016. године са Закључком Владе Републике Српске број:04/1-012-2-2020/17

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске  усваја Извјештај о стању сектора осигурања у Републици Српској за период 1.1.2016. до 31.12.2016. године, Извјештај о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период 1.1.2016. до 31.12.2016. године, Извјештај о финансијском пословању Агенције за осигурање Републике Српске за период 1.1.2016. до 31.12.2016. године са Закључком Владе Републике Српске број:04/1-012-2-2020/17.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 02/1-021-989/17                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 13. септембaр 2017. године                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ                                                                               

       Недељко Чубриловић