Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Стратегије развоја туризма Републике Српске за период до 2011-2020. година у 2016. години

Верзија за штампањеPDF верзија
91/17
13.09.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Двадесет првој сједници, одржаној 13. септембра 2017. године, донијела је сљедећи  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја о реализацији Стратегије развоја туризма  Републике Српске за период до 2011-2020. година у 2016. години

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске  усваја Извјештај о реализацији Стратегије развоја туризма Републике Српске за период 2011-2020. година у 2016. години.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 02/1-021-990/17                                                ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 13. септембaр 2017. године                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                

      Недељко Чубриловић